Het regiobeeld Psychische Problematiek geeft inzicht in de zorg en ondersteuning voor mensen met psychische problematiek op zowel landelijk als regionaal niveau. Het geeft een beeld van sociale factoren, regionale context en het gebruik en aanbod van zorg en ondersteuning op het gebied van psychische problematiek. Op de Kennispagina Psychische Problematiek staat een handzaam stappenplan dat u helpt bij het duiden van de data en het voeren van het goede gesprek in de regio. Ook kunt u er terecht voor vragen, praktijkvoorbeelden, webinars of workshops.   Dit helpt u bij het vormgeven van onderbouwd beleid.

Indicatoren

Het KPMG-rapport "Onderzoek indicatoren psychische problematiek" staat aan de basis voor de set aan opgenomen indicatoren. De factoren in het regiobeeld zijn opgedeeld in 8 verschillende functies van zorg en ondersteuning; deze gaan van preventie en vroegsignalering tot langdurig klinische zorg. De monitor omvat de keten van ondersteuning en zorg voor volwassenen (18 jaar en ouder) met psychische problematiek:  Zvw Zorgverzekeringswet (Zorgverzekeringswet) (Zorgverzekeringswet ) Wmo Wet maatschappelijke ondersteuning (Wet maatschappelijke ondersteuning) (Wet maatschappelijke ondersteuning) Wlz Wet langdurige zorg (Wet langdurige zorg) (Wet langdurige zorg), Participatiewet en de Wfz (Wet forensische zorg), zowel ambulant als intramuraal. De Jeugdwet is hierin niet meegenomen. Om inzicht te bieden in deze verschillende domeinen is aansluiting gezocht bij andere monitors, zoals de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein (GMSD), de Monitor dak- en thuisloosheid, declaratiedata van zorgverzekeraars en zorgkantoren, CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek), RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) Gezondheidsmonitor en Politiedata. In de komende jaren vullen we de opgenomen indicatoren, samen met de gebruikers en een divers samengestelde groep experts, verder aan. 

Totstandkoming

Het Regiobeeld Psychische Problematiek wordt in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ( VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten ( VNG Vereniging van Nederlandse Gemeenten (Vereniging van Nederlandse Gemeenten)) ontwikkeld door Kenniscentrum Phrenos, KPMG en het RIVM.