Doel

De monitor psychische problematiek biedt jaarlijks een samenhangend beeld van de wijze waarop de zorg en ondersteuning voor alle mensen met psychische problematiek is vormgegeven op landelijk en regionaal niveau. Het is de basis waarop het goede gesprek en de duiding met betrokken

partijen gevoerd kan worden, op landelijk niveau, maar ook zeker in de regio’s waar de uitvoering vorm krijgt. De monitor brengt de relevante en beschikbare feiten en cijfers in beeld zodat de benodigde afstemming tussen betrokkenen verder vorm kan krijgen. Een belangrijke bijdrage aan het juiste gesprek is een goed samenhangend beeld van het gebruik (en aanbod) van zorg en ondersteuning in het langdurige, curatieve en sociale domein voor mensen met (dreigende) psychische problematiek op regionaal en landelijk niveau. Aanvullend hierop draagt de monitor ook bij aan het inzicht geven in de effecten van de regionale context en sociale factoren op het gebruik en aanbod van zorg en ondersteuning in de regio.

Totstandkoming

De Monitor Psychische Problematiek is ontwikkeld in mei 2022 in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid Welzijn & Sport en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Het doel van de monitor is het inzichtelijk krijgen van relevante ontwikkelingen met betrekking tot de ambulantisering in de GGZ Geestelijke gezondheidszorg (Geestelijke gezondheidszorg) en breder het bieden van passende ondersteuning en zorg aan mensen met psychische problematiek, zodat hierover op landelijk en regionaal niveau een zinvol gesprek mogelijk is. De monitor omvat de keten van ondersteuning en zorg voor volwassenen (18 jaar en ouder) met psychische problematiek: Zvw Zorgverzekeringswet (Zorgverzekeringswet), Wmo Wet maatschappelijke ondersteuning (Wet maatschappelijke ondersteuning), Wlz Wet langdurige zorg (Wet langdurige zorg), Participatiewet en Wfz, zowel ambulant als intramuraal (geen Jeugdwet). De monitor is de opvolger van de Landelijke Monitor Ambulantisering en Hervorming Langdurige GGZ van het Trimbos Instituut en brengt zowel het curatieve domein als het sociaal domein in beeld. Daarbij is aansluiting gezocht bij andere monitors, zoals de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein (GMSD), de monitor dak- en thuisloosheid, en declaratiedata van zorgverzekeraars en zorgkantoren, mede om de administratieve lasten te beperken.

Indicatoren

Het KPMG-rapport "Onderzoek indicatoren psychische problematiek " is de basis geweest voor de set aan indicatoren die in deze monitor zijn opgeleverd. Deze eerste versie van de monitor is hoofdzakelijk ingericht op kwantitatieve indicatoren, aangevuld met een kwalitatieve indicatoren waar mogelijk. De eerste monitor is primair gericht op het niveau van de samenwerkingsregio's waarbinnen gemeenten en zorgverzekeraars samen afspraken maken over de inrichting van het zorg- en ondersteuningsaanbod. De indicatoren in de monitor zijn opgedeeld in 8 verschillende functies. De monitor is tot stand gekomen in opdracht van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) en VNG Vereniging van Nederlandse Gemeenten (Vereniging van Nederlandse Gemeenten) en in samenspraak met de volgende partijen: gemeenten, Zorgverzekeraars Nederland, MIND, Nederlandse GGZ en Valente.