Personen met een chronische aandoening hebben gemiddeld vaker contact met de huisartsenpraktijk dan personen zonder aandoeningen. Het aantal patiënten en het aantal contacten dat een patiënt heeft binnen de praktijk is opgenomen in de Nivel zorgregistraties (NZR). De NZR bevatten informatie van een zeer groot aantal patiënten.  

Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) heeft met behulp van de door haar ontwikkelde SMAP-methodiek de zorgregistraties in meer detail kunnen analyseren. Het resultaat biedt inzicht in het verwachte aantal patiënten met een specifieke chronische aandoening in heel Nederland en op gemeentelijk niveau. De mate waarin patiënten de huisartsenpraktijk gemiddeld bezoeken (het aantal contacten/zorggebruik) volgt ook uit de studie. Op gemeentelijk niveau is dit gelijk gesteld aan het landelijk gemiddelde. De chronische aandoeningen in deze analyses en rapportage zijn alleen gebaseerd op bezoeken aan de huisarts en de praktijkondersteuner. Dit geeft geen volledig beeld van prevalentie en incidentie van de chronische aandoeningen.

Deze factsheet toont de belangrijkste resultaten in een aantal grafieken, waarbij eerst de landelijke situatie aan bod komt en daarna de geselecteerde gemeente. Er kan daarbij een keuze worden gemaakt uit één van de onderzochte chronische aandoeningen.

Regio filter

{@vuistregels}

#vuistregels

{#vuistregels}

Landelijk zorggebruik per chronische aandoening

De grafiek toont het landelijk gemiddeld aantal contacten met de huisartsenpraktijk voor personen met de chronische aandoening ten opzichte van de totale populatie. Het betreft hier bezoeken aan zowel de huisarts als de praktijkondersteuner. 

Ter illustratie: Personen met  {vuistregels.naamAandoening} hebben vaker contact met de huisartsenpraktijk dan gemiddeld. Zo hebben personen van 60-69 jaar gemiddeld  {vuistregels.zestigerAllen}  keer contact, maar eenzelfde persoon met  {vuistregels.naamAandoening} {vuistregels.zestigerAandoening1}  keer. 

#vuistregels_nl_cat

{#vuistregels_nl_cat}

Landelijk zorggebruik specifiek voor de aandoening

Deze grafiek toont ook weer het landelijke gemiddeld aantal contacten met de huisartsenpraktijk voor personen met de chronische aandoening, maar nu alleen de contacten die specifiek voor de aandoening hebben plaatsgevonden.

Ter illustratie: Iemand van 60-69 jaar met {vuistregels.naamAandoening} heeft gemiddeld {vuistregels_nl_cat.zestigerAandoening2} keer per jaar contact met de huisartsenpraktijk specifiek voor {vuistregels.naamAandoening}. De verwachting is dat deze consulten niet nodig zullen zijn bij afwezigheid van de aandoening.

#vuistregels_gem_prev

{#vuistregels_gem_prev}

Prevalentie van de aandoening

Inzicht in het aantal chronische zieken binnen een regio is essentieel om het zorggebruik goed in te kunnen schatten nu en in de toekomst. De grafiek toont het aantal personen met de aandoening in een bepaalde gemeente. De gemeentelijke aantallen zijn gebaseerd op de NZR-data in combinatie met de SMAP-methodiek van het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu). Zo zien we dat er bijvoorbeeld in regio {regio} naar schatting {vuistregels_gem_prev.zestigPlussersAandoening} personen van 60-69 jaar zijn met {vuistregels.naamAandoening}

#vuistregels_gem_cat

{#vuistregels_gem_cat}

Aantal contacten specifiek voor een chronische aandoening

De grafiek toont het verwachte aantal contacten met de huisartsenpraktijk in regio {regio} specifiek voor een bepaalde chronische aandoening. Het verwachte aantal contacten wordt bepaald door het verwachte aantal patiënten met een specifieke chronische aandoening in {regio} op gemeentelijk niveau te combineren met het landelijk bepaalde aantal contacten per patiënt.  

Let op: Het gemiddeld aantal contacten is dus een landelijk bepaalde waarde en reflecteert geen verschillen per gemeente. Wel kunnen er verschillen tussen gemeenten ontstaan doordat het aantal patiënten per gemeente verschilt. 

Ter illustratie: in {regio} wordt de huisartsenpraktijk naar schatting {vuistregels_gem_cat.zestigPlussersAandoening} keer bezocht specifiek voor {vuistregels.naamAandoening} door personen met {vuistregels.naamAandoening} van 60-69 jaar.

Meest voorkomende chronische aandoeningen

Onderstaande grafieken tonen het totaal aantal personen met een chronische aandoening in regio {regio} en het aantal daarbij te verwachten contacten bij de huisartsenpraktijk. Alleen de meest voorkomende chronische aandoeningen zijn opgenomen in de grafiek. Ook hier weer geldt dat het gemiddeld aantal contacten per patiënt per chronische aandoening op gemeentelijk niveau gelijk is aan het landelijk gemiddelde. 

Ter illustratie: in {regio} wordt de huisartsenpraktijk naar schatting {vuistregels_gem_cat_tot.aandoeningContacten} keer bezocht specifiek voor COPD Chronic Obstructive Pulmonary Disease (Chronic Obstructive Pulmonary Disease) door in totaal {vuistregels_gem_prev_tot.aandoeningPersonen} personen met de aandoening COPD.

Vuistregels_gem_prev_tot

{#vuistregels_gem_prev_tot}

Vuistregels_gem_cat_tot

{#vuistregels_gem_cat_tot}

Verantwoording en aanvullende informatie

Verantwoording
Details over ‘Zorggebruik bij chronische aandoening’ staan op de pagina Verantwoording

Aanvullende informatie op andere websites
Chronische aandoeningen en multimorbiditeit op VZinfo.nl
Chronische aandoening: aantal personen in zorg bij de huisarts op De Staat van Volksgezondheid en Zorg
Multimorbiditeit: aantal personen in zorg bij de huisarts op De Staat van Volksgezondheid en Zorg
Chronische aandoeningen op Nivel.nl
Chronische zorg op InEen.nl
Kwaliteit zorg bij chronische ziekte op Rijksoverheid.nl
De Juiste Zorg op de Juiste Plek