Zorggebruik bij chronische aandoening

Personen met chronische aandoeningen hebben geregeld voor hun ziekte contact met de huisartsenpraktijk. Het doel van deze analyse is om meer inzicht te geven in de mate waarin de huisartsenpraktijk wordt bezocht voor verschillende chronische aandoeningen.

We geven hier inzicht in door het gemiddelde zorggebruik in de huisartsenpraktijk voor een ziekte te vermenigvuldigen met het aantal patiënten met de bewuste ziekte (de prevalentie) per gemeente.

In de eerste twee grafieken ziet u de landelijke cijfers per geselecteerde chronische aandoening en geslacht. De eerste toont het aantal consulten voor iemand met een bepaalde aandoening tegenover alle mensen, de tweede toont het aantal consulten gerelateerd aan de aandoening.

In de derde grafiek ziet u de prevalentie van de chronische aandoening in de geselecteerde gemeente.

In de laatste grafiek ziet u het verwachte aantal consulten door personen met de chronische aandoening in de geselecteerde gemeente.

#vuistregels

{#vuistregels}

Landelijk zorggebruik per chronische aandoening

De grafiek toont het landelijk gemiddeld aantal contacten met de huisartsenpraktijk (zowel de huisarts als de praktijkondersteuner) voor personen met de chronische aandoening ten opzichte van de totale populatie.

Ter illustratie: Personen met COPD Chronic Obstructive Pulmonary Disease hebben vaker contact met de huisartsenpraktijk. Zo hebben personen van 60-69 jaar gemiddeld 6,7 keer contact, maar een persoon van 60-69 jaar met COPD gemiddeld 11,3 keer contact.

#vuistregels_nl_cat

{#vuistregels_nl_cat}

Landelijk zorggebruik gerelateerd aan de aandoening

De grafiek toont het landelijke gemiddeld aantal contacten met de huisartsenpraktijk voor personen met de chronische aandoening en de mate waarin deze contacten gerelateerd zijn aan de aandoening.

Ter illustratie: We zien dat iemand van 60-69 jaar met COPD Chronic Obstructive Pulmonary Disease gemiddeld 11,3 keer per jaar contact heeft met de huisartsenpraktijk. Van deze 11,3 bezoeken zijn er gemiddeld 2,3 specifiek voor COPD. We kunnen ervan uitgaan dat deze consulten niet nodig zouden zijn geweest bij afwezigheid van de aandoening. Verder zijn er gemiddeld 3,6 consulten gerelateerd aan de aandoening. Dit zijn consulten naar aanleiding van problemen die relatief vaker voorkomen bij mensen met COPD. Het kan dat deze consulten ook nodig zouden zijn geweest als de patiënt geen COPD had. De overige 5,4 consulten zijn niet aan COPD gerelateerd.

#vuistregels_gem_prev

{#vuistregels_gem_prev}

Prevalentie van de aandoening

Inzicht in het aantal chronische zieken binnen een regio is essentieel om het zorggebruik goed in te kunnen schatten nu en in de toekomst. De grafiek toont het aantal personen met de aandoening in een bepaalde gemeente. De aantallen zijn geschat met behulp van een model.

Zo zien we dat er bijvoorbeeld in Haarlem naar schatting 1440 personen van 60-69 jaar zijn met COPD Chronic Obstructive Pulmonary Disease.

#vuistregels_gem_cat

{#vuistregels_gem_cat}

Aantal contacten voor personen met een chronische aandoening

In deze grafiek combineren we het landelijk zorggebruik met de prevalentie cijfers per gemeente. Hierdoor krijgen we een idee van het jaarlijks aantal huisartsbezoeken door personen met een specifieke chronische aandoening voor een specifieke gemeente.

Note: Het gemiddeld zorggebruik is landelijk bepaald en reflecteert geen verschillen per gemeente.

Ter illustratie: in Haarlem wordt de huisartsenpraktijk naar schatting 16.330 keer bezocht door personen met COPD Chronic Obstructive Pulmonary Disease van 60-69 jaar oud. Hiervan zijn niet alle contacten gerelateerd aan de aandoening. Er zijn naar schatting in Haarlem jaarlijks 

  • 3371 contacten specifiek voor de aandoening 
  • 5168 contacten naar aanleiding van problemen die in verhouding vaker voorkomen bij personen met COPD

Verantwoording

Zorggebruik bij chronische aandoening

Zie  pagina Verantwoording