Op deze pagina staat een overzicht van alle thema's die op Regiobeeld.nl beschikbaar zijn.

Acute zorg

Dit thema toont gegevens over acute zorg en geeft inzichten in, en duiding van, verschillende vormen van acute zorg relevant voor regionale coördinatie en sturing, onder andere de ROAZ Regionaal Overleg Acute Zorgketen (Regionaal Overleg Acute Zorgketen)-plannen. Alle indicatoren zijn beschikbaar op ROAZ-niveau en worden vergeleken met cijfers voor geheel Nederland. Achterliggende bronnen en cijfers zijn ook te raadplegen via data.rivm.nl. Voor enkele cijfers zijn ook lagere regioniveaus beschikbaar zoals per gemeente, bijvoorbeeld over consulten bij huisartsenposten (Avond-Nacht-Weekendconsulten), spoedeisende zorgvragen in het ziekenhuis en bevallingen; deze vindt u op de thema pagina voor Zorggebruik.

Ga naar de pagina

Kansrijke start

Logo Kansrijke Start

In samenwerking met experts uit praktijk, wetenschap en beleid heeft het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) in 2021 een indicatorenset met 19 indicatoren vastgesteld voor de Lokale Monitor Kansrijke Start. Met deze indicatoren kunnen lokale coalities inzicht krijgen in de uitvoering van het actieprogramma Kansrijke Start en de gezondheid van kinderen en ouders in de eigen gemeente of regio. Gegevens van de meeste indicatoren zijn afkomstig uit een landelijk dekkende data-infrastructuur (DIAPER).

Ga naar de pagina

Leefstijl

Een gezonde regio, met beleid dat een gezonde leefstijl van alle inwoners stimuleert. Dat is waar u voor staat. Voor goed beleid heeft u cijfers en feiten nodig.
Als belangrijke bron voor het maken van gezondheidsbeleid bieden wij u data over de leefstijl van inwoners in de regio van uw keuze. Op basis van verschillende indicatoren krijgt u een beeld van hoe het gesteld is met de leefstijl van inwoners en hoe dat in de toekomst naar verwachting zal zijn.

Ga naar de pagina

Psychische problematiek

De pagina Psychische Problematiek brengt informatie uit verschillende bronnen bij elkaar over sociale factoren, regionale context en het gebruik van verschillende vormen van zorg en ondersteuning rondom psychische problematiek. Dit versterkt het integraal denken en doen voor regionale samenwerking op het gebied van psychische problematiek. 
Het regiobeeld bestaat uit drie perspectieven:

  • Inzicht in de regionale context: De feiten en cijfers onder dit hoofdstuk geven inzichten over demografische en sociaal-culturele kenmerken.
  • Sociale factoren: In dit hoofdstuk wordt inzicht gegeven over factoren iets kunnen zeggen over het (verwachte) zorg- en ondersteuningsgebruik in de regio.
  • Aanbod en gebruik: In dit hoofdstuk worden inzichten gegeven in het aanbod en gebruik van verschillend aanbod dat vanuit verschillende kaders is georganiseerd Zvw Zorgverzekeringswet (Zorgverzekeringswet)(Zorgverzekeringswet) (Zorgverzekeringswet), Wlz Wet langdurige zorg (Wet langdurige zorg)(Wet langdurige zorg) (Wet langdurige zorg), Wmo Wet maatschappelijke ondersteuning (Wet maatschappelijke ondersteuning)(Wet maatschappelijke ondersteuning) (Wet maatschappelijke ondersteuning), Pw (Participatiewet), etc.

Ga naar de pagina

Verpleegzorgraming

Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) heeft eind 2022 een update uitgevoerd van een eerdere Wlz Wet langdurige zorg (Wet langdurige zorg)-raming ter input voor het programma WOZO (Actielijn 4 Wonen en zorg voor ouderen). Hierbij is een recentere bevolkingsprognose (Primos-2021, ABF Research) gebruikt om een demografische projectie op te stellen van het aantal cliënten dat gebruik maakt van verplichte eigen bijdrage zorg uit de Wet langdurige zorg (Wlz). Daarnaast is een extra variant doorgerekend waarbij ook rekening wordt gehouden met een latere instroom in een instelling omdat de gemiddelde levensverwachting is toegenomen. Deze dynamische rapportage toont de resultaten op nationaal niveau voor de twee varianten. U kunt voor een aantal figuren ook een specifiek zorgzwaartepakket (ZZP Zorgzwaartepakket (Zorgzwaartepakket)) selecteren voor meer details en in het tweede deel van de rapportage zijn de resultaten ook op regionaal niveau beschikbaar, waaronder de nieuwe Woondeal-regio's.

Ga naar de pagina

Zorggebruik bij chronische aandoeningen

Personen met een chronische aandoening hebben gemiddeld vaker contact met de huisartsenpraktijk dan personen zonder aandoeningen.  Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) heeft met behulp van de door haar ontwikkelde SMAP-methodiek de Nivel zorgregistraties (NZR) in meer detail kunnen analyseren. Het resultaat biedt inzicht in het verwachte aantal patiënten met een specifieke chronische aandoening. Een factsheet toont de situatie op gemeentelijk niveau ten op zichte van de landelijke uitkomsten.

Ga naar de pagina