Op deze pagina staat een overzicht van alle rapportages en factsheets die op Regiobeeld.nl beschikbaar zijn.

Zorggebruik bij chronische aandoeningen

Personen met een chronische aandoening hebben gemiddeld vaker contact met de huisartsenpraktijk dan personen zonder aandoeningen.  Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) heeft met behulp van de door haar ontwikkelde SMAP-methodiek de Nivel zorgregistraties (NZR) in meer detail kunnen analyseren. Het resultaat biedt inzicht in het verwachte aantal patiënten met een specifieke chronische aandoening. Een factsheet toont de situatie op gemeentelijk niveau ten op zichte van de landelijke uitkomsten.

Ga naar de pagina

Kansrijke start

Logo Kansrijke Start

In samenwerking met experts uit praktijk, wetenschap en beleid heeft het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) in 2021 een indicatorenset met 19 indicatoren vastgesteld voor de Lokale Monitor Kansrijke Start. Met deze indicatoren kunnen lokale coalities inzicht krijgen in de uitvoering van het actieprogramma Kansrijke Start en de gezondheid van kinderen en ouders in de eigen gemeente of regio. Gegevens van de meeste indicatoren zijn afkomstig uit een landelijk dekkende data-infrastructuur (DIAPER).

Ga naar de pagina