icoon zorggebruik

Op deze pagina vindt u data over het zorggebruik in de gemeente(n) en regio van uw keuze. Op basis van verschillende indicatoren krijgt u een beeld van hoeveel zorg er gebruikt wordt en hoe groot de zorgvraag in de toekomst zal zijn.

Selecteer hieronder de gemeente(n) en regio-indeling waarover u informatie wilt. 

De volgende indicatoren staan op deze pagina:

#eerstelijnIndex

{#eerstelijnIndex}

Trend in eerstelijnscontacten {gemeente} en {vergelijk}

De grafiek laat de ontwikkeling van het gebruik van eerstelijnscontacten zien voor de gemeenten {gemeente} en {vergelijk}. De grafiek toont een index met basisjaar 2015 zodat de landelijke, regionale en gemeentelijke cijfers met elkaar kunnen worden vergeleken.
De cijfers geven een toekomstprojectie vanaf 2016 op basis van de verwachte demografische ontwikkelingen in de gemeente. Deze projecties zijn beleidsarm.

#huisartsConsulten

{#huisartsConsulten}

Trend in huisartsconsulten {gemeente} en {vergelijk}

De grafiek laat de ontwikkeling van het gebruik van huisartsconsulten zien voor de gemeenten {gemeente} en {vergelijk} . De grafiek toont een  index met basisjaar 2015 zodat de landelijke, regionale en gemeentelijke cijfers met elkaar kunnen worden vergeleken. Via het menu boven de grafiek kunt u een keuze maken voor de weergave van 'Consult regulier', 'Consult regulier lang', 'Consult telefonisch', 'Consult ANW/HAP'.
De cijfers geven een toekomstprojectie vanaf 2019 op basis van de verwachte demografische ontwikkelingen in de gemeente. Deze projecties zijn beleidsarm.

#msz

{#msz_persoon} {#msz_gebruik}

Trend in medisch specialistische zorg gebruik in {gemeente} en {vergelijk}

De grafieken geven de ontwikkeling weer van het gebruik van tweedelijns zorg in de periode 2017-2040. De bovenste grafiek toont het aantal personen dat gebruik maakt van medisch specialistische zorg (MSZ) en de onderste grafiek toont het aantal bijbehorende DBC's.

Via het menu boven de grafieken bevinden zich twee opties om de gegevens te filteren op de setting van de afgenomen zorg (dagbehandeling, klinische opname of polikliniekbezoek) en het type zorginstelling (UMC's of overige ziekenhuizen).

De cijfers geven een toekomstprojectie vanaf 2020 op basis van de verwachte demografische ontwikkelingen in de gemeente. Deze projecties zijn beleidsarm.

#dbcAandoening

{#dbcAandoening}

Trend in DBC gebruik per aandoening in {gemeente} en {vergelijk}

De grafiek toont de ontwikkeling in het gebruik van diagnose-behandelcombinaties (DBC’s) voor verschillende aandoeningen in de gemeenten {gemeente} en {vergelijk}. De grafiek toont een  index met basisjaar 2015 zodat de landelijke, regionale en gemeentelijke cijfers met elkaar kunnen worden vergeleken. Via het menu boven de grafiek kunt u een keuze maken voor de weergave van DBC gebruik van de aandoeningen cataract, heupfractuur, heupartrose en knieartrose.
De cijfers geven een toekomstprojectie vanaf 2016 op basis van de verwachte demografische ontwikkelingen in de gemeente. Deze projecties zijn beleidsarm.

#sehIndex

{#sehIndex}

Trend in SEH-bezoeken {gemeente} en {vergelijk}

De grafiek laat de ontwikkeling zien van de SEH Spoed Eisende Hulp (Spoed Eisende Hulp)-bezoeken voor de gemeenten {gemeente} en {vergelijk}. De grafiek toont een index met basisjaar 2015 zodat de landelijke, regionale en gemeentelijke cijfers met elkaar kunnen worden vergeleken.
De cijfers geven een toekomstprojectie vanaf 2016 op basis van de verwachte demografische ontwikkelingen in de gemeente. Deze projecties zijn beleidsarm.

#zzpVV

{#zzpVV}

Trend in gebruik van zorgzwaartepakketten Verpleging en Verzorging in {gemeente} en {vergelijk}

De grafiek geeft de ontwikkeling weer van het gebruik van zorgzwaartepakketten in de sector Verpleging en Verzorging (ZZP VV) van 2015-2040. Het betreft het aantal personen van 18 jaar en ouder dat op een peildatum gebruik maakt van bijdrageplichtige Wlz-zorg. De peildatum is steeds de tweede vrijdag van november. Via het menu boven de grafiek kunt u een keuze maken voor de weergave van Zorgzwaartepakket (ZZP) VV 4 tot en met 10.  

Aantallen zijn afgerond naar tientallen. Als binnen een gemeente of regio te weinig patiënten met een ZZP VV zijn, wordt de betreffende grafiek niet getoond vanwege het onthullingsrisico. 

#wijkverpleging

{#wijkverpleging}

Aantal cliënten wijkverpleging in {gemeente}

De grafiek toont de ontwikkeling  van het aantal cliënten dat in een jaar gebruik maakt van wijkverpleging via de Zorgverzekeringswet. Het betreft zowel zorg in natura als zorg bekostigd uit een persoonsgebonden budget. Kijk voor meer informatie op deze pagina.

#wmo

{#wmo_nieuw}

Aantal Wmo-cliënten in {gemeente}

Deze grafiek toont de ontwikkeling van het aantal WMO-cliënten. Het betreft het aantal personen dat in het verslagjaar tenminste één maatwerkarrangement heeft gehad binnen de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De cijfers zijn uit te splitsen naar type maatwerkarrangement. Er zijn alleen cijfers beschikbaar voor gemeenten die deze aangeleverd hebben en toestemming hebben gegeven voor publicatie in het kader van de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein (GMSD). Hierdoor zijn er geen regionale of nationale totalen beschikbaar.

 

#zzpGHZ

{#zzpGHZ} 

Trend in gebruik van zorgzwaartepakketten Gehandicaptenzorg in {gemeente} en {vergelijk}

De grafiek geeft de ontwikkeling weer van het gebruik van zorgzwaartepakketten in de sector Gehandicaptenzorg (ZZP GHZ) van 2015-2040. Het betreft het aantal personen van 18 jaar en ouder dat op een peildatum gebruik maakt van bijdrageplichtige Wlz-zorg. De peildatum is steeds de tweede vrijdag van november.   

Aantallen zijn afgerond naar tientallen. Als binnen een gemeente of regio te weinig patiënten met een ZZP GHZ zijn, wordt de betreffende grafiek niet getoond vanwege het onthullingsrisico.