Op deze pagina vindt u data over het zorggebruik in de gemeente(n) en regio van uw keuze. Op basis van verschillende indicatoren krijgt u een beeld van hoeveel zorg er gebruikt wordt en hoe groot de zorgvraag in de toekomst zal zijn.

Selecteer hieronder de regio-indeling waarover u informatie wilt. 

Bekijk zorggebruik per thema

Eerstelijnszorg

Medisch specialistische zorg

Geestelijke gezondheidszorg

Langdurige zorg

Sociaal domein

zorg rond de geboorte

Regio filter

{@zorggebruik}

Eerstelijnszorg

 • Huisartsenzorg op de kaart toont het zorggebruik en de zorgkosten per 10.000 inwoners. De lijngrafiek geeft de trends door de tijd, inclusief een toekomstprojectie vanaf 2022.
 • Huisartsenzorg subcategorieën zijn beschikbaar voor de Avond-, Nacht- en Weekend (ANW) diensten en voor de consulten van de huisarts (HAZ) en praktijkondersteuner huisartsen  GGZ Geestelijke gezondheidszorg (Geestelijke gezondheidszorg) (POH-GGZ).
 • Paramedische zorg op het gebied van Fysiotherapie, Oefentherapie Mensendieck/Cesar, Logopedie, Ergotherapie en Dieetbehandeling.
 • De kaart toont het aantal deelnemers aan Gecombineerde LeefstijlInterventie (GLI) per 10.000 inwoners.
 • Personen met gebruik wijkverpleging.

#huisartsenzorg 1+2

{#haz} {#haz_trend_proj}

Huisartsenzorg

Deze twee figuren tonen het aantal verzekerden dat gebruik maakt van huisartsenzorg (HAZ) binnen de basisverzekering (Zorgverzekeringswet ( Zvw Zorgverzekeringswet (Zorgverzekeringswet))) en de zorgkosten.

De kaart toont het zorggebruik en de zorgkosten per 10.000 inwoners. De lijngrafiek geeft de trends door de tijd, inclusief een toekomstprojectie vanaf 2022 op basis van de verwachte demografische ontwikkelingen in de regio. Deze projecties zijn beleidsarm. Voor zorgkosten en voor nieuwe ontwikkelingen zoals de POH- GGZ Geestelijke gezondheidszorg (Geestelijke gezondheidszorg) en de multidisciplinaire zorg zijn beleidsarme projecties minder realistisch en daarom niet getoond. De tabellen onder de grafieken geven de absolute aantallen.

De bekostiging van huisartsenzorg bestaat uit 3 segmenten, te selecteren in het menu boven de kaart:

 • Het eerste segment bestaat uit de basisvoorziening huisartsenzorg, met een gecombineerd systeem van consulten (huisarts en POH-GGZ) en inschrijftarieven.
 • Het tweede segment richt zich op multidisciplinaire eerstelijnszorg, waarbij naast de huisartsenzorg ook andere disciplines betrokken zijn om een integrale behandeling te leveren.
 • Het derde segment bestaat uit resultaatbeloning en zorgvernieuwing.
 • Overige tarieven, zoals bijvoorbeeld de bijzondere betalingen en de tarieven voor avond-, nacht- en weekenddiensten vallen buiten de segmenten.

#Huisartsenzorg-subcategorieën 1+2

{#haz_sub} {#haz_sub_trend}

Huisartsenzorg-subcategorieën

Voor de Avond-, Nacht- en Weekend (ANW) diensten en voor de consulten van de huisarts (HAZ) en praktijkondersteuner huisartsen  GGZ Geestelijke gezondheidszorg (Geestelijke gezondheidszorg) (POH-GGZ) zijn subcategorieën beschikbaar. Voor ANW diensten betreft het ANW consult, ANW telefonisch consult en ANW visite, waarbij de subcategorie ANW telefonisch consult vanaf 2021 is overgegaan in ANW triage. Voor de consulten van de huisarts (HAZ) en praktijkondersteuner huisartsen GGZ (POH-GGZ) gaat het om de verdeling in consulten en visites in verschillende tijden. Bij de HAZ consulten komen daar het eerstelijnsverblijf en intensieve zorg nog bij en bij de POH-GGZ consulten komen daar de groepsconsulten nog bij.

De eerste visualisatie vergelijkt de subcategorieën van de geselecteerde regio(‘s) met Nederland.

De tweede toont de ontwikkeling door de tijd van een regio. Als meerdere regio’s zijn geselecteerd, verschijnen deze in het menu boven de grafiek.

#pmz_zvw_trend

{#pmz_zvw_trend}

Paramedische zorg

Deze figuur toont het aantal verzekerden dat gebruik maakt van paramedische zorg binnen de basisverzekering ( Zvw Zorgverzekeringswet (Zorgverzekeringswet)). De gevolgde zorgtrajecten zijn onderverdeeld in Fysiotherapie, Oefentherapie Mensendieck/Cesar, Logopedie, Ergotherapie en Dieetadvisering. Zorg uit de aanvullende verzekering wordt hier niet meegenomen. In het menu boven de grafiek kunt u het zorgtraject selecteren.

De cijfers geven een demografische toekomstprojectie vanaf 2023.

#gli

{#gli}

Gecombineerde leefstijlinterventie (GLI)

Deze kaart toont het aantal deelnemers aan Gecombineerde LeefstijlInterventie (GLI) per 10.000 inwoners. Met de GLI werken volwassenen aan hun leefstijl met onder andere aandacht voor gezonde voeding en bewegen. De GLI wordt sinds 2019 vergoed in de basisverzekering ( Zvw Zorgverzekeringswet (Zorgverzekeringswet)). In het menu boven de grafiek kunt u de jaren 2020, 2021 of 2022 selecteren.

Het gemiddelde aantal deelnemers per 10.000 inwoners in de geselecteerde regio's vindt u in de tabel, deze opent u via het icoontje onderaan de figuur.

#wijkverpleging

{#wijkverpleging}

Aantal cliënten wijkverpleging

De grafiek toont de ontwikkeling  van het aantal cliënten dat in een jaar gebruik maakt van wijkverpleging via de Zorgverzekeringswet. Het betreft zowel zorg in natura als zorg bekostigd uit een persoonsgebonden budget. Kijk voor meer informatie op deze pagina.

Medisch specialistisch zorg

 • Medisch specialistisch zorg gebruik op basis van diagnose-behandelcombinaties ( DBC Diagnose-behandelcombinatie (Diagnose-behandelcombinatie)'s), dagbehandelingen, klinische opnames en poliklinische opnames.
 • Patiëntgroepen in het ziekenhuis tonen het aantal gestarte ziekenhuistrajecten (DBC’s) in de regio en in Nederland, per hoofdgroep en specifiekere patiëntgroep.
 • Diagnose-behandelcombinaties voor veelvoorkomende aandoeningen m.n. cataract, artrose in de heup, heupfractuur en artrose in de knie.
 • Aantal spoedeisende zorgvragen in het ziekenhuis.

#msz

{#msz_persoon} {#msz_gebruik}

Medisch specialistische zorg gebruik

De grafieken geven de ontwikkeling weer van het gebruik van tweedelijns zorg in de periode 2017-2040. De bovenste grafiek toont het aantal personen dat gebruik maakt van medisch specialistische zorg (MSZ) en de onderste grafiek toont het aantal bijbehorende  DBC Diagnose-behandelcombinatie (Diagnose-behandelcombinatie)'s.

Via het menu boven de grafieken bevinden zich twee opties om de gegevens te filteren op de setting van de afgenomen zorg (dagbehandeling, klinische opname of polikliniekbezoek) en het type zorginstelling UMC Universitair Medisch Centrum (Universitair Medisch Centrum)'s, algemene ziekenhuizen en overige ziekenhuizen incl ZBC’s).

De cijfers geven een toekomstprojectie vanaf 2020 op basis van de verwachte demografische ontwikkelingen in de gemeente. Deze projecties zijn beleidsarm.

Patiëntgroepen in het ziekenhuis

De grafieken tonen het aantal gestarte ziekenhuistrajecten (dbc’s) in Nederland en de geselecteerde regio's, per hoofdgroep en specifiekere patiëntgroep. De hoofdgroep is een cluster van diagnoses; een patiëntgroep toont trajecten van een specifieke diagnose. Als voorbeeld: patiënten met de diagnose ‘pijn op de borst’ worden getoond bij patiëntgroep ‘pijn op de borst’ en bij hoofdgroep ‘hart/vaatstelsel’. Inwoners kunnen meerdere ziekenhuistrajecten volgen en daarmee in meerdere groepen voorkomen.

De linker grafiek toont het aantal trajecten per hoofdgroep van de regio's, vergeleken met Nederland. In de rechter grafiek kunt u de hoofdgroep selecteren in het menu boven de grafiek en worden onderliggende diagnose(s) getoond. Omdat de ziekenhuisbezoeken in 2020 sterk zijn beïnvloed door de Covid-19 pandemie, zijn hier de cijfers van 2019 getoond.

#msz_gebruik_doelgroep

{#msz_gebruik_doelgroep}

#msz_gebruik_subgroep

{#msz_gebruik_subgroep}

#sehIndex

{#sehIndex}

Aantal spoedeisende zorgvragen in het ziekenhuis

Deze grafiek toont de ontwikkeling van het aantal spoedeisende zorgvragen in het ziekenhuis, naar woonplaats van de patiënt. Het betreft het totaal aantal spoedeisende zorgvragen in de gehele medisch specialistische zorg, inclusief in zelfstandig behandelcentra en gespecialiseerde ziekenhuizen. De cijfers zijn exclusief contacten rondom zwangerschap en bevalling. 
De grafiek toont een index met basisjaar 2017. De indexering maakt een vergelijking tussen landelijke en regionale ontwikkelingen mogelijk. De cijfers geven een demografische toekomstprojectie vanaf 2021.

Geestelijke gezondheidszorg

 • Aantal verzekerden dat gebruik maakt van Geestelijke Gezondheidszorg binnen de basisverzekering.
 • Voor basis- GGZ Geestelijke gezondheidszorg (Geestelijke gezondheidszorg) en specialistische GGZ zijn subcategorieën beschikbaar.
 • Gebruik van zorgzwaartepakketten Geestelijke Gezondheidszorg.
 • Ernstig psychiatrische aandoeningen (EPA).

#ggz_zvw

{#ggz_zvw} {#ggz_zvw_trend}

Geestelijke gezondheidszorg

Deze twee figuren tonen het aantal verzekerden dat gebruik maakt van Geestelijke Gezondheidszorg ( GGZ Geestelijke gezondheidszorg (Geestelijke gezondheidszorg)) binnen de basisverzekering ( Zvw Zorgverzekeringswet (Zorgverzekeringswet)), ook wel geneeskundige GGZ genoemd en de zorgkosten.

De kaart toont het zorggebruik en de zorgkosten per 10.000 inwoners; de lijngrafiek geeft de trends door de tijd. De tabellen onder de grafieken geven de absolute aantallen. De gevolgde zorgtrajecten zijn onderverdeeld in generalistische basis GGZ, langdurige GGZ (binnen de Zvw) en specialistische GGZ met en zonder verblijf. GGZ totaal geeft het aantal unieke patiënten en hun zorgkosten weer. In het menu boven de kaart kunt u het zorgtraject selecteren en kiezen om patiënten of zorgkosten weer te geven.

Sinds 2022 is een nieuw bekostiging voor de geneeskundige GGZ ingegaan: het zorgprestatiemodel. Door deze wijziging zijn projecties op basis van de oude systematiek niet representatief voor toekomstig zorggebruik.

#ggz_zvw_sub

{#ggz_zvw_sub} {#ggz_zvw_sub_trend}

GGZ-subcategorieën

Voor basis- GGZ Geestelijke gezondheidszorg (Geestelijke gezondheidszorg) en specialistische GGZ zijn subcategorieën beschikbaar. De eerste visualisatie vergelijkt de subcategorieën van de geselecteerde regio(‘s) met Nederland. De tweede toont de ontwikkeling door de tijd van een regio. Als meerdere regio’s zijn geselecteerd, verschijnen deze in het menu boven de grafiek.

Voor basis GGZ betreft het de onderverdeling kort, middel, intensief, chronisch en onvolledig; voor de specialistische GGZ gaat het om kindertijd, middel gebonden, persoonlijkheid, schizofrenie en overig en voor de langdurige GGZ inclusief en exclusief dagbehandeling, klinische intensieve dagbehandeling en overig. Vanwege te kleine aantallen is deze onderverdeling niet beschikbaar voor langdurige GGZ en door de verschillende subcategorieën ook niet voor de totale GGZ.

#ggz_wlz

{#ggz_wlz} 

Gebruik van zorgzwaartepakketten GGZ

Deze grafiek toont de trend in het gebruik van de zorgzwaartepakketten ( ZZP Zorgzwaartepakket (Zorgzwaartepakket)(Zorgzwaartepakket)) voor geestelijke gezondheidszorg ( GGZ Geestelijke gezondheidszorg (Geestelijke gezondheidszorg)(Geestelijke gezondheidszorg)) binnen de Wet langdurige zorg ( Wlz Wet langdurige zorg (Wet langdurige zorg)(Wet langdurige zorg)). Het gaat om de ZZP’s van voortgezet verblijf (B) en een restant beschermd wonen (C). Het nieuwere wonen met intensieve begeleiding  (W) is ook beschikbaar via het selectiemenu. De cijfers komen uit de registraties van het  CAK Centraal Administratie Kantoor (Centraal Administratie Kantoor)(Centraal Administratie Kantoor). Vanwege beleidswijzigingen ten aanzien van de langdurige GGZ, worden op dit moment geen projecties gepresenteerd; alleen het werkelijke zorggebruik tot en met 2022.

#epa_kaart

{#epa_kaart} 

Ernstig psychiatrische aandoeningen (EPA)

Binnen de geestelijke gezondheidszorg ( GGZ Geestelijke gezondheidszorg (Geestelijke gezondheidszorg)) bestaat een groep patiënten met ernstige psychiatrische aandoeningen (EPA). Deze patiënten hebben vaak een langere periode een psychiatrische stoornis, ondervinden daardoor langdurige beperkingen en hebben meerdere zorgbehoeftes. Deze cijfers op basis van Vektis-gegevens, tonen per gemeente het zorggebruik van de EPA-groep, bekostigd door zorgkantoren en zorgverzekeraars.

Het totale aantal patiënten per 10.000 inwoners in de geselecteerde regio's vindt u in de tabel, deze opent u via het icoontje onderaan de figuur.

Langdurige zorg

 • Aantal cliënten Verpleging en Verzorging per 10.000 inwoners.
 • Gebruik van zorgzwaartepakketten Verpleging en Verzorging ( ZZP Zorgzwaartepakket (Zorgzwaartepakket)) 4 tot en met 10.
 • Gebruik van zorgzwaartepakketten Gehandicaptenzorg.

#vv_wlz_kaart

{#vv_wlz_kaart}

Cliënten Verpleging en Verzorging per 10.000 inwoners

De kaart laat het aantal cliënten Verpleging en Verzorging in een regio zien per 10.000 inwoners. De cijfers komen uit de CAK Centraal Administratie Kantoor (Centraal Administratie Kantoor)-registratie. 

Het totale aantal cliënten per 10.000 inwoners in de geselecteerde regio's vindt u in de tabel, deze opent u via het icoontje onderaan de figuur.

#vv_wlz

{#vv_wlz}

Gebruik van zorgzwaartepakketten Verpleging en Verzorging

De grafiek geeft de ontwikkeling weer van het gebruik van zorgzwaartepakketten in de sector Verpleging en Verzorging ( ZZP Zorgzwaartepakket (Zorgzwaartepakket) VV) van 2015-2040. Het betreft het aantal personen van 18 jaar en ouder dat op een peildatum gebruik maakt van bijdrageplichtige Wlz Wet langdurige zorg (Wet langdurige zorg)-zorg. De peildatum is steeds de tweede vrijdag van november. Via het menu boven de grafiek kunt u een keuze maken voor de weergave van Zorgzwaartepakket (ZZP) VV 4 tot en met 10.  

Aantallen zijn afgerond naar tientallen. Als binnen een regio te weinig patiënten met een ZZP VV zijn, wordt de betreffende grafiek niet getoond vanwege het onthullingsrisico. 

#ghz_wlz

{#ghz_wlz} 

Gebruik van zorgzwaartepakketten Gehandicaptenzorg

De grafiek geeft de ontwikkeling weer van het gebruik van zorgzwaartepakketten in de sector Gehandicaptenzorg ( ZZP Zorgzwaartepakket (Zorgzwaartepakket) GHZ) van 2015-2040. Het betreft het aantal personen van 18 jaar en ouder dat op een peildatum gebruik maakt van bijdrageplichtige Wlz Wet langdurige zorg (Wet langdurige zorg)-zorg. De peildatum is steeds de tweede vrijdag van november.   

Aantallen zijn afgerond naar tientallen. Als binnen een regio te weinig patiënten met een ZZP GHZ zijn, wordt de betreffende grafiek niet getoond vanwege het onthullingsrisico. 

Sociaal domein

 • Aantal  Wmo Wet maatschappelijke ondersteuning (Wet maatschappelijke ondersteuning)-cliënten, uitgesplitst naar verschillende maatwerkarrangementen binnen de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO).
 • Aantal jongeren met jeugdzorg in natura en het aantal trajecten waarin jeugdzorg is verleend naar regio.

#wmo

{#wmo_nieuw}

Aantal Wmo-cliënten

Deze grafiek toont de ontwikkeling van het aantal Wmo Wet maatschappelijke ondersteuning (Wet maatschappelijke ondersteuning)-cliënten. Het betreft het aantal personen dat in het verslagjaar tenminste één maatwerkarrangement heeft gehad binnen de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De cijfers zijn uit te splitsen naar type maatwerkarrangement. Er zijn alleen cijfers beschikbaar voor gemeenten die deze aangeleverd hebben en toestemming hebben gegeven voor publicatie in het kader van de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein (GMSD). Hierdoor zijn er geen regionale of nationale totalen beschikbaar.

 

#jeugdzorg

{#jeugdzorg}

Jeugdzorg

Deze grafiek toont het aantal jongeren met jeugdzorg in natura en het aantal trajecten waarin de jeugdzorg is verleend, naar regio. Jeugdzorg bestaat uit jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering. Voor het toewijzen van patiënten aan een regio wordt uitgegaan van de gemeente die verantwoordelijk is volgens het woonplaatsbeginsel jeugd. Via het menu boven de grafieken kunt u een keuze maken voor de weergave van jeugdhulp met verblijf, jeugdhulp zonder verblijf,  totaal jeugdhulp in natura, jeugdbescherming en jeugdreclassering. Ook kunt u kiezen tussen het aantal unieke jongeren met jeugdzorg en het aantal trajecten.
Met ingang van 2021 is er een forse toename van jeugdhulpaanbieders, die jeugdhulptrajecten rapporteren. Hierdoor zijn de cijfers voor het jaar 2021 niet goed te vergelijken met de cijfers over t/m 2020. Ook over de eerdere jaren (2015 t/m 2020) is de trend niet volledig veroorzaakt door groei in het aantal jeugdhulptrajecten maar ook door bijvoorbeeld betere aanlevering van gemeenten en een verandering in de berekenwijze. Zie de Onderzoeksbeschrijving beleidsinformatie jeugd voor meer informatie over de volgtijdelijke vergelijkbaarheid.
De cijfers geven een demografische toekomstprojectie vanaf 2023.

Zorg rond de geboorte

 • Aantal verzekerde vrouwen die verloskundige zorg hebben gebruikt.
 • Plaats van de bevalling: het gaat om geboorten in het ziekenhuis, thuis, geboortecentrum, onderweg of onbekend
 • Aantal levend geboren kinderen waarbij de moeder kraamzorg heeft ontvangen.

#verloskunde

{#verloskunde}

Verloskunde

Deze figuur laat het aantal verzekerden zien dat verloskundige zorg heeft gebruikt.

De aantallen zijn aanzienlijk hoger dan het aantal kinderen dat geboren is. Ter illustratie, in 2020 zijn er ongeveer 170.000 kinderen in Nederland geboren en maakten zo’n 280.000  vrouwen gebruik van verloskundige zorg. Het verschil wordt veroorzaakt door miskramen, waarbij de vrouwen verloskundige zorg hebben gebruikt.

 

#geboorte-plaats

{#geboorte-plaats} {#geboorte-plaats-kaart}

Plaats van bevalling

Deze twee figuren laten het aantal geboorten naar plaats van de bevalling zien. Het gaat om geboorten in het ziekenhuis, thuis, geboortecentrum, onderweg of onbekend.

In de kaart op gemeenteniveau zijn alleen de categorieën ziekenhuis, geboortecentrum en thuis beschikbaar vanwege de te kleine aantallen bij de andere twee categorieën.

 

#kraamzorg

{#kraamzorg_kaart}

Kraamzorg

Deze figuur toont het gebruik van kraamzorg. De kaart bevat per gemeente in de geselecteerde regio's het aantal zwangerschappen wat leidt tot een of meerdere levendgeborenen waarvan de moeder een declaratie voor kraamzorg had in de periode ná de geboorte t.o.v. het totaal aantal zwangerschappen wat leidt tot een of meerdere levendgeborenen.

De cijfers zijn gebaseerd op de Vektis declaraties en het aantal levendgeborenen in CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek).