icoon zorggebruik

Op deze pagina vindt u data over het zorggebruik in de gemeente(n) en regio van uw keuze. Op basis van verschillende indicatoren krijgt u een beeld van hoeveel zorg er gebruikt wordt en hoe groot de zorgvraag in de toekomst zal zijn.

Selecteer hieronder de gemeente(n) en regio-indeling waarover u informatie wilt. 

De volgende indicatoren staan op deze pagina:

#eerstelijnIndex

{#eerstelijnIndex}

Trend in eerstelijnscontacten {gemeente} en {vergelijk}

De grafiek laat de ontwikkeling van het gebruik van eerstelijnscontacten zien voor de gemeenten {gemeente} en {vergelijk}. De grafiek toont een index met basisjaar 2015 zodat de landelijke, regionale en gemeentelijke cijfers met elkaar kunnen worden vergeleken.
De cijfers geven een toekomstprojectie vanaf 2016 op basis van de verwachte demografische ontwikkelingen in de gemeente. Deze projecties zijn beleidsarm.

#huisartsConsulten

{#huisartsConsulten}

Trend in huisartsconsulten {gemeente} en {vergelijk}

De grafiek laat de ontwikkeling van het gebruik van huisartsconsulten zien voor de gemeenten {gemeente} en {vergelijk} . De grafiek toont een  index met basisjaar 2015 zodat de landelijke, regionale en gemeentelijke cijfers met elkaar kunnen worden vergeleken. Via het menu boven de grafiek kunt u een keuze maken voor de weergave van 'Consult regulier', 'Consult regulier lang', 'Consult telefonisch', 'Consult ANW/HAP'.
De cijfers geven een toekomstprojectie vanaf 2019 op basis van de verwachte demografische ontwikkelingen in de gemeente. Deze projecties zijn beleidsarm.

#msz

{#msz_persoon} {#msz_gebruik}

Trend in medisch specialistische zorg gebruik in {gemeente} en {vergelijk}

De grafieken geven de ontwikkeling weer van het gebruik van tweedelijns zorg in de periode 2017-2040. De bovenste grafiek toont het aantal personen dat gebruik maakt van medisch specialistische zorg (MSZ) en de onderste grafiek toont het aantal bijbehorende DBC's.

Via het menu boven de grafieken bevinden zich twee opties om de gegevens te filteren op de setting van de afgenomen zorg (dagbehandeling, klinische opname of polikliniekbezoek) en het type zorginstelling (UMC's of overige ziekenhuizen).

De cijfers geven een toekomstprojectie vanaf 2020 op basis van de verwachte demografische ontwikkelingen in de gemeente. Deze projecties zijn beleidsarm.

#dbcAandoening

{#dbcAandoening}

Trend in DBC gebruik per aandoening in {gemeente} en {vergelijk}

De grafiek toont de ontwikkeling in het gebruik van diagnose-behandelcombinaties (DBC’s) voor verschillende aandoeningen in de gemeenten {gemeente} en {vergelijk}. De grafiek toont een  index met basisjaar 2015 zodat de landelijke, regionale en gemeentelijke cijfers met elkaar kunnen worden vergeleken. Via het menu boven de grafiek kunt u een keuze maken voor de weergave van DBC gebruik van de aandoeningen cataract, heupfractuur, heupartrose en knieartrose.
De cijfers geven een toekomstprojectie vanaf 2016 op basis van de verwachte demografische ontwikkelingen in de gemeente. Deze projecties zijn beleidsarm.

#sehIndex

{#sehIndex}

Trend in SEH-bezoeken {gemeente} en {vergelijk}

De grafiek laat de ontwikkeling zien van de SEH Spoed Eisende Hulp-bezoeken voor de gemeenten {gemeente} en {vergelijk}. De grafiek toont een index met basisjaar 2015 zodat de landelijke, regionale en gemeentelijke cijfers met elkaar kunnen worden vergeleken.
De cijfers geven een toekomstprojectie vanaf 2016 op basis van de verwachte demografische ontwikkelingen in de gemeente. Deze projecties zijn beleidsarm.

#zzpVV

{#zzpVV}

Trend in gebruik van zorgzwaartepakketten Verpleging en Verzorging in {gemeente} en {vergelijk}

De grafiek geeft de ontwikkeling weer van het gebruik van zorgzwaartepakketten in de sector Verpleging en Verzorging (ZZP VV) van 2015-2040. Het betreft het aantal personen van 18 jaar en ouder dat op een peildatum gebruik maakt van bijdrageplichtige Wlz-zorg. De peildatum is steeds de tweede vrijdag van november. Via het menu boven de grafiek kunt u een keuze maken voor de weergave van Zorgzwaartepakket (ZZP) VV 4 tot en met 10.  

Aantallen zijn afgerond naar tientallen. Als binnen een gemeente of regio te weinig patiënten met een ZZP VV zijn, wordt de betreffende grafiek niet getoond vanwege het onthullingsrisico. 

#zzpGHZ

{#zzpGHZ} 

Trend in gebruik van zorgzwaartepakketten Gehandicaptenzorg in {gemeente} en {vergelijk}

De grafiek geeft de ontwikkeling weer van het gebruik van zorgzwaartepakketten in de sector Gehandicaptenzorg (ZZP GHZ) van 2015-2040. Het betreft het aantal personen van 18 jaar en ouder dat op een peildatum gebruik maakt van bijdrageplichtige Wlz-zorg. De peildatum is steeds de tweede vrijdag van november.   

Aantallen zijn afgerond naar tientallen. Als binnen een gemeente of regio te weinig patiënten met een ZZP GHZ zijn, wordt de betreffende grafiek niet getoond vanwege het onthullingsrisico. 

#wmo

{#wmo}

Aantal Wmo-cliënten in {gemeente}

De grafiek toont het aantal Wmo-cliënten in de gemeente {gemeente} van 2015-2018. Uitgesplitst naar leeftijd van de cliënten. Verder is het mogelijk om via het menu boven de grafiek uitsplitsingen te maken naar geslacht en type maatwerkarrangement (ondersteuning thuis, hulp bij huishouden, verblijf en opvang, hulpmiddelen en diensten).

Alleen de gegevens van gemeenten die aangeleverd hebben en die toestemming hebben gegeven voor publicatie worden gepubliceerd. Gemeenten kunnen daarbij apart toestemming geven voor de basisvariabelen Wmo en de facultatieve variabelen Wmo. Als gemeenten herleveringen doen over eerdere verslagperioden, is de toestemming voor publicatie zoals die bij de herlevering is gegeven, leidend.