Zorggebruik in {gemeente}

#eerstelijnIndex

{#eerstelijnIndex}

Trend in eerstelijnscontacten {gemeente} en {vergelijk}

De grafiek laat de ontwikkeling van het gebruik van eerstelijnscontacten zien voor de gemeenten {gemeente} en {vergelijk}. De grafiek toont een index met basisjaar 2015 zodat de landelijke, regionale en gemeentelijke cijfers met elkaar kunnen worden vergeleken.

Bron: Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2018

#huisartsConsulten

{#huisartsConsulten}

Trend in huisartsconsulten {gemeente} en {vergelijk}

De grafiek laat de ontwikkeling van het gebruik van huisartsconsulten zien voor de gemeenten {gemeente} en {vergelijk} . De grafiek toont een index met basisjaar 2015 zodat de landelijke, regionale en gemeentelijke cijfers met elkaar kunnen worden vergeleken. Via het menu boven de grafiek kunt u een keuze maken voor de weergave van 'Consult regulier', 'Consult regulier lang', 'Consult telefonisch', 'Consult ANW/HAP'. De cijfers geven een toekomstprojectie vanaf 2019 op basis van de verwachte demografische ontwikkelingen in de gemeente. Deze projecties zijn beleidsarm.

Bron: Vektis

#sehIndex

{#sehIndex}

Trend in SEH-bezoeken {gemeente} en {vergelijk}

De grafiek laat de ontwikkeling zien van de SEHSpoed Eisende Hulp-bezoeken voor de gemeenten {gemeente} en {vergelijk}. De grafiek toont een index met basisjaar 2015 zodat de landelijke, regionale en gemeentelijke cijfers met elkaar kunnen worden vergeleken.
De cijfers geven een toekomstprojectie vanaf 2017 op basis van de verwachte demografische ontwikkelingen in de gemeente. Deze projecties zijn beleidsarm.

Bron: Letsel Informatiesysteem VeiligheidNL

#zzpVV

{#zzpVV}

Trend in gebruik van Zorgzwaartepakket Verpleging en Verzorging in {gemeente} en {vergelijk}

De grafiek geeft de ontwikkeling weer van het gebruik van Zorgzwaartepakket Verpleging en Verzorging (ZZP VV) van 2015-2030. Hierbij is uitgegaan van een mid-year population, het aantal personen dat op een tijdstip midden in het jaar (30 juni) gebruik maakt van een specifieke ZZP VV. Via het menu boven de grafiek kunt u een keuze maken voor de weergave van ZZP VV 4 tot en met 10. 

Vanwege het onthullingsrisico en de gevoeligheid van de informatie zijn de aantallen berekend op basis van de fractie van het aantal personen met de ZZP binnen de totale populatie van de gemeenten. Deze fractie is vervolgens gebruikt om de aantallen te berekenen op basis van de bevolkingsprognoses door Primos-prognose, ABF Research.

Als binnen een gemeente of regio te weinig patiënten met een ZZP VV zijn, wordt de betreffende grafiek niet getoond vanwege het onthullingsrisico.

Bron: RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu via microdata CBSCentraal Bureau voor de Statistiek

#dbc

{#dbc}

Trend in aantal ziekenhuisbezoeken in {gemeente} en {vergelijk}

De grafiek geeft de ontwikkeling weer van het gebruik van tweedelijns zorg van 2015-2030. Via het menu boven de grafiek kunt u een keuze maken voor de weergave van: aantal DBC's, dagbehandelingen, klinische opnames of polikliniek bezoeken.

Bron: RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu via microdata CBSCentraal Bureau voor de Statistiek

#dbcAandoening

{#dbcAandoening}

Trend in DBC gebruik per aandoening in {gemeente} en {vergelijk}

De grafiek toont de ontwikkeling in het gebruik van diagnose-behandelcombinaties (DBC’s) voor verschillende aandoeningen in de gemeenten {gemeente} en {vergelijk}. De grafiek toont een index met basisjaar 2015 zodat de landelijke, regionale en gemeentelijke cijfers met elkaar kunnen worden vergeleken. Via het menu boven de grafiek kunt u een keuze maken voor de weergave van DBC gebruik van de aandoeningen cataract, heupfractuur, heupartrose en knieartrose.
De cijfers geven een toekomstprojectie vanaf 2017 op basis van de verwachte demografische ontwikkelingen in de gemeente. Deze projecties zijn beleidsarm.

Bron: Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2018

#wmo

{#wmo}

Aantal Wmo-cliënten in {gemeente}

De grafiek toont het aantal Wmo-cliënten in de gemeente {gemeente} van 2015-2018. Uitgesplitst naar leeftijd van de cliënten. Verder is het mogelijk om via het menu boven de grafiek uitsplitsingen te maken naar geslacht en type maatwerkarrangement (ondersteuning thuis, hulp bij huishouden, verblijf en opvang, hulpmiddelen en diensten).

Alleen de gegevens van gemeenten die aangeleverd hebben en die toestemming hebben gegeven voor publicatie worden gepubliceerd. Gemeenten kunnen daarbij apart toestemming geven voor de basisvariabelen Wmo en de facultatieve variabelen Wmo. Als gemeenten herleveringen doen over eerdere verslagperioden, is de toestemming voor publicatie zoals die bij de herlevering is gegeven, leidend.

Bron: Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein – Wet maatschappelijke ondersteuning (CBSCentraal Bureau voor de Statistiek)