Monitor doelgroepen IZA


In het Integraal Zorgakkoord (IZA) worden vijf doelgroepen aangewezen waarvoor de ontwikkelingen in gezondheid en toegankelijkheid van zorg nauwlettend gemonitord dienen te worden. Het Zorginstituut heeft hiervoor, samen met IZA-partijen, een Monitor doelgroepen IZA opgezet.

Het hoofddoel van de Monitor Doelgroepen IZA is te volgen wat de effecten zijn van alle inspanningen op de gezondheid van mensen en de financiële houdbaarheid van het zorgsysteem op de (middel)lange termijn. In lijn met de keuzes van het IZA (Bijlage L) is de monitor is opgebouwd uit de volgende vijf doelgroepen:

Mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden
Mensen met psychische problematiek
Mensen met (risico op) hart- en vaatziekten
Mensen met (risico op) kanker
Ouderen met een kwetsbare gezondheid

Voor elk van deze doelgroepen zijn een beperkt aantal indicatoren gekozen die een beeld geven van de kwaliteit en toegankelijkheid van zorg voor die populatie. Hiermee kunnen het Bestuurlijk Overleg IZA en gebruikers in het veld beter sturen op passende zorg ervoor staat en en in de gaten houden of de beweging naar passende zorg op de (middel)lange termijn effect heeft op de kwaliteit en toegankelijkheid van zorg.

Voor elke doelgroep zijn er één of twee indicatoren die iets zeggen over de prevalentie en incidentie. Daarnaast heeft elke doelgroep een aantal kwaliteits- en toegankelijkheidsindicatoren gericht op uitkomsten. Indien beschikbaar worden de indicatoren op regioniveau gepresenteerd. Meer informatie over de indicatoren is te vinden in het Plan van Aanpak Monitor Doelgroepen IZA. De monitor is niet statisch, maar kan veranderen wanneer dat relevant is. Daarom is tevens  voor elke doelgroep een werkagenda opgesteld met indicatoren die mogelijk relevant kunnen zijn, maar waar meer tijd voor nodig is om uit te zoeken hoe en of we dit gaan meten.

Verantwoording en aanvullende informatie

Meer (praktische) informatie de gebruikte databronnen en methoden staan op de pagina Verantwoording.

Aanvullende informatie op andere websites

Integraal Zorgakkoord (IZA):  Integraal Zorgakkoord: 'Samen werken aan gezonde zorg' | Rapport | Rijksoverheid.nl.

Monitor Doelgroepen IZA: Plan van aanpak Monitor doelgroepen Integraal Zorgakkoord | Publicatie | Zorginstituut Nederland.

Vragen?

Voor vragen en opmerkingen neem contact op via info@regiobeeld.nl.