Zorggebruik acute zorg

Acute zorg is alle zorg die zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen een paar minuten of uren, verleend moet worden. Het doel is om schade aan de gezondheid of overlijden door een acute levensbedreigende aandoening of een ongeval te voorkomen. Voor de acute zorg in Nederland zijn in het Integraal Zorgakkoord (IZA) ambitieuze doelen gesteld. Een afspraak in het IZA is dat alle  ROAZ Regionaal Overleg Acute Zorgketen (Regionaal Overleg Acute Zorgketen)-regio's een ROAZ-beeld uitwerken en vervolgens een ROAZ-plan maken. De ROAZ-beelden maken gebruik van gegevens op het gebied van aanbod, vraag en gebruik van acute zorg. De website Regiobeeld.nl presenteert op deze pagina een groot deel van deze gegevens en geeft inzichten in, en duiding van, verschillende vormen van acute zorg relevant voor regionale coördinatie en sturing, onder andere de ROAZ-plannen. De indicatoren op ROAZ-niveau en de vergelijking met cijfers voor geheel Nederland kunnen onder andere dienen voor monitoring en sturing van de ROAZ-plannen. Achterliggende bronnen en cijfers zijn ook te raadplegen via data.rivm.nl. Voor enkele cijfers zijn ook lagere regioniveaus beschikbaar zoals per gemeente, bijvoorbeeld over consulten bij huisartsenposten (Avond-Nacht-Weekendconsulten), spoedeisende zorgvragen in het ziekenhuis en bevallingen; deze vindt u op de thema pagina voor Zorggebruik.

Regio filter

{@acute-zorg}

#haz_anw_leeftijd

{#haz_anw_leeftijd} {#haz_anw_leeftijd_trend}

Gebruik Avond-, Nacht en Weekend diensten per leeftijdscategorie

Deze twee figuren tonen het aantal verzekerden per leeftijdscategorie dat gebruik maakt van Avond-, Nacht- en Weekend (ANW) diensten. ANW diensten zijn onderdeel van huisartsenzorg (HAZ) en vallen binnen de basisverzekering (Zorgverzekeringswet ( Zvw Zorgverzekeringswet (Zorgverzekeringswet))).

Voor de Avond-, Nacht- en Weekend (ANW) diensten zijn subcategorieën beschikbaar die kunnen worden geselecteerd boven de grafieken. Dit zijn het ANW consult, het ANW telefonisch consult en de ANW visite, waarbij de subcategorie ANW telefonisch consult vanaf 2021 is overgaan in ANW triage.

Het eerste staafdiagram toont het gebruik van ANW diensten per leeftijdscategorie, per 10.000 inwoners. De visualisatie vergelijkt het gebruik per leeftijdscategorie van de geselecteerde regio(‘s) met Nederland.

De tweede visualisatie toont per regio de ontwikkeling door de tijd van het aandeel gebruik voor drie leeftijdscategorieën. Als meerdere regio’s zijn geselecteerd, verschijnen deze in het menu boven de grafiek.

#responseAmbulance

{#responseAmbulance}

Ambulance responstijd

De totale tijd die het duurt vanaf het moment dat een melding op de meldkamer binnenkomt totdat de ambulance ter plaatse is, wordt responstijd genoemd. De grafiek toont het aantal minuten waarin 95% van ambulance-inzetten ter plaatse is. Deze is te bekijken op twee urgentieniveaus, namelijk A1 (directe inzet met spoed) en A2 (zo spoedig mogelijke inzet). De streefwaarde van de responstijd van A1-ritten is dat 95% minder dan 15 minuten bedraagt.

#acutezorgROAZ

{#patientstromen_sankey} {#patientstromen_lijn}

Patiƫntenstromen op de spoedeisende hulp

De eerste grafiek toont het aantal patiënten dat binnenkomt via de SEH Spoed Eisende Hulp (Spoed Eisende Hulp) naar herkomst, voorafgaand aan SEH-gebruik en bestemming na SEH-gebruik. Het aantal patiënten per jaar wordt bepaald als optelsom van unieke patiënten per dag (dat wil zeggen: patiënten die deze soorten zorg hebben gehad op die datum). De cijfers over de ambulancezorg zijn beperkt tot patiënten die op dezelfde dag zowel een declaratie hadden van ambulancevervoer als een declaratie met acute ziekenhuiszorg (op basis van declaratiekenmerken). De spoedzorg van de huisarts in de kantooruren is weergegeven bij benadering.
In de tweede grafiek kunt u de patiëntstromen over de tijd zien. U kunt kiezen voor drie selecties van patiëntenstromen naar de SEH/ EHH Eerste Hart Hulp (Eerste Hart Hulp) toe en drie stromen vanaf de SEH/EHH. Het gaat om: Patiënten die vanuit huis direct naar SEH/EHH gaan, patiënten die met de ambulance naar SEH/EHH worden gebracht of patiënten die via huisartsenzorg naar SEH/EHH gaan. De patiëntenstromen vanaf de SEH/EHH zijn: naar klinische opname, naar vervolgzorg, naar huis of overleden.

#sehIndex_roaz

{#sehIndex_roaz}

Aantal spoedeisende zorgvragen in het ziekenhuis

Deze grafiek toont de ontwikkeling van het aantal spoedeisende zorgvragen in het ziekenhuis, naar woonplaats van de patiënt. Het betreft het totaal aantal spoedeisende zorgvragen in de gehele medisch specialistische zorg, inclusief in zelfstandig behandelcentra en gespecialiseerde ziekenhuizen. De cijfers zijn exclusief contacten rondom zwangerschap en bevalling. De grafiek toont een index met basisjaar 2017. De indexering maakt een vergelijking tussen landelijke en regionale ontwikkelingen mogelijk. De cijfers geven een demografische toekomstprojectie vanaf 2021.

#seh_groep_roaz

{#seh_groep_kaart_roaz} {#seh_groep_trend_roaz}

SEH bezoeken per patiƫntengroep

De volgende figuren tonen hoe vaak er gebruik is gemaakt van de spoedeisende hulp ( SEH Spoed Eisende Hulp (Spoed Eisende Hulp)). Hier wordt de omvang van het zorggebruik op de SEH weergegeven van enkele specifieke patiëntengroepen. Er kan worden gekeken naar de patiëntengroepen met de ingangsklachten: pijn op de borst, beroerte, onderste luchtwegen, letsel en pijn in buik/bekken. Deze kunnen worden geselecteerd in het menu boven de kaart.

De kaartjes tonen het aantal SEH bezoeken per 10.000 inwoners. De lijngrafieken geven de trends door de tijd, inclusief een toekomstprojectie vanaf 2020 op basis van de verwachte demografische ontwikkelingen in de regio. Deze projecties zijn beleidsarm. De tabellen onder de grafieken geven de absolute aantallen.

#seh_Ingreep_roaz

{#seh_ingreep_kaart_roaz} {#seh_ingreep_trend_roaz}

Spoedeisende behandelingen

In deze twee figuren wordt het zorggebruik op de SEH Spoed Eisende Hulp (Spoed Eisende Hulp) weergegeven van bepaalde spoedeisende behandelingen. Er kan onderscheid worden gemaakt tussen vier behandelingen: traumabehandeling (ATLS), dotterprocedure, beroertebehandeling (trombectomie) en operaties bij heupfracturen. Deze behandelingen zijn te selecteren in het menu boven de kaart.

De kaartjes tonen het aantal SEH bezoeken per 10.000 inwoners. De lijngrafieken geven de trends door de tijd, inclusief een toekomstprojectie vanaf 2020 op basis van de verwachte demografische ontwikkelingen in de regio. Deze projecties zijn beleidsarm. De tabellen onder de grafieken geven de absolute aantallen.

{#capaciteitsorgaan}

{#capaciteitsorgaan}

Capaciteit acute zorg naar ROAZ regio

Inzicht in de capaciteit van het (acute) zorgpersoneel is essentieel om in te spelen op de personele ontwikkelingen in de zorg. De grafiek toont een aantal beroepen werkzaam in de acute zorgsector en geeft per indicator informatie over capaciteit. U kunt een selectie maken uit: het aantal moeilijk vervulbare vacatures in FTE, de verwachte uitstroom van gediplomeerde medewerkers van 59 jaar of jonger per jaar in FTE, aantal werkzame FTE gediplomeerden.
Deze worden getoond voor de volgende verpleegkundige beroepen: ambulance-, SEH Spoed Eisende Hulp (Spoed Eisende Hulp)-, IC Intensive care (Intensive care)-, kinderIC- en IC-neonatologieverpleegkundige.

#geboorte-plaats_roaz

{#geboorte-plaats-kaart_roaz}
{#geboorte-plaats_roaz}

Plaats van bevalling

Deze twee figuren laten het aantal geboorten naar plaats van bevalling zien. Het gaat om geboorten in het ziekenhuis, thuis, onderweg of waarvan de geboortelocatie onbekend is.

#verloskunde_roaz

{#verloskunde_roaz}

Verloskunde

Deze figuur laat het aantal verzekerden zien dat verloskundige zorg heeft gebruikt.

De aantallen zijn aanzienlijk hoger dan het aantal kinderen dat geboren is. Ter illustratie, in 2020 zijn er ongeveer 170.000 kinderen in Nederland geboren en maakten zo’n 280.000  vrouwen gebruik van verloskundige zorg. Het verschil wordt veroorzaakt door miskramen, waarbij de vrouwen verloskundige zorg hebben gebruikt.