Criteria regiobeelden en regioplannen

In het Integraal Zorgakkoord (IZA) is afgesproken dat regionale partijen een regiobeeld opstellen en/of actualiseren. Hiermee kunnen zij plannen voor de regio maken. Er zijn criteria voor regiobeelden opgesteld. De marktleider zorgverzekeraar en de aangewezen gemeente nemen het initiatief om tot een (geactualiseerd) regiobeeld te komen.
Beschikbare data per regio
Om regio’s op weg te helpen bij het opstellen of actualiseren, kunnen zij gebruikmaken van onderstaande databronnen. Hiermee kunnen regio’s eenvoudig de beschikbare feiten en cijfers verzamelen.
Met deze informatie kan een zogenoemd basisbeeld gemaakt worden. Dit basisbeeld kan naar eigen inzicht en op basis van de vastgestelde criteria verder aangevuld worden tot een compleet regiobeeld.
1.         Selecteer hieronder uw regio.
2.         Wanneer u op een link klikt, krijgt u de situatie in uw regio gepresenteerd.
Let op: Niet alle data staat op regiobeeld.nl. Per categorie treft u een verwijzing naar de juiste bron. Deze bronnen voorzien u niet direct van de juiste informatie uit uw regio.
Onderstaande informatie wordt op korte termijn verder aangevuld.

Orientation map

{#orientation_map}

Algemeen

Basiszorg

Medisch specialistische zorg

Acute zorg*

              * Voor acute zorg worden ROAZ Regionaal Overleg Acute Zorgketen (Regionaal Overleg Acute Zorgketen )-beelden opgesteld op basis van indicatoren van RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu), NZa en de LNAZ.

Medicijngebruik

Geestelijke Gezondheidszorg

Verpleeg- en verzorgingstehuizen en thuiszorg

Wmo Wet maatschappelijke ondersteuning (Wet maatschappelijke ondersteuning )

Jeugdzorg

Gehandicaptenzorg

In het IZA is afgesproken dat enkele doelgroepen zullen worden gemonitord. Momenteel wordt deze monitor nog vormgegeven en uitgevoerd. Specifieke data daaruit is daarom helaas nog niet beschikbaar. De verwachting is dat deze monitor per zomer 2023 beschikbaar zal zijn. Zodra dit het geval is, wordt hier een verwijzing opgenomen.