Criteria regiobeelden en regioplannen

In het Integraal Zorgakkoord (IZA) is afgesproken dat regionale partijen een regiobeeld opstellen en/of actualiseren. Hiermee kunnen zij plannen voor de regio maken. Er zijn criteria voor regiobeelden opgesteld. De marktleider zorgverzekeraar en de aangewezen gemeente nemen het initiatief om tot een (geactualiseerd) regiobeeld te komen.

Beschikbare data per regio

Om regio’s op weg te helpen bij het opstellen of actualiseren, kunnen zij gebruikmaken van onderstaande databronnen. Hiermee kunnen regio’s eenvoudig de beschikbare feiten en cijfers verzamelen.
Met deze informatie kan een zogenoemd basisbeeld gemaakt worden. Dit basisbeeld kan naar eigen inzicht en op basis van de vastgestelde criteria verder aangevuld worden tot een compleet regiobeeld.

  • Selecteer hieronder uw regio.
  • Wanneer u op een link klikt, krijgt u de situatie in uw regio gepresenteerd.

Voor acute zorg worden ROAZ Regionaal Overleg Acute Zorgketen (Regionaal Overleg Acute Zorgketen)-beelden opgesteld. Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) faciliteert de ROAZ-regio's met de aanlevering van openbare  databestanden deels van het RIVM zelf, en deels van andere partijen, zoals de NZa Nederlandse Zorgautoriteit (Nederlandse Zorgautoriteit) en het Capaciteitsorgaan. Deze zijn te vinden op RIVMdata

Let op: Niet alle data staat op regiobeeld.nl. Per categorie treft u een verwijzing naar de juiste bron. Deze bronnen voorzien u niet direct van de juiste informatie uit uw regio.
Onderstaande informatie wordt op korte termijn verder aangevuld.

Regio filter

{@basisbeeld}

Orientation map

{#orientation_map}

Algemeen

Basiszorg

Medisch specialistische zorg

Acute zorg*

             * Voor acute zorg worden ROAZ Regionaal Overleg Acute Zorgketen (Regionaal Overleg Acute Zorgketen) -beelden opgesteld. Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) faciliteert de ROAZ-regio's met de aanlevering van openbare  databestanden deels van het RIVM zelf, en deels van andere partijen, zoals de NZa Nederlandse Zorgautoriteit (Nederlandse Zorgautoriteit) en het Capaciteitsorgaan. Het gaat om indicatoren zoals patiëntenstromen, responstijden van ambulances en arbeidsmarktcijfers acute zorg. Deze databestanden staan sinds maart 2023 openbaar gepubliceerd op: RIVMdata.

Medicijngebruik

Geestelijke Gezondheidszorg

Verpleeg- en verzorgingstehuizen en thuiszorg

Wmo Wet maatschappelijke ondersteuning (Wet maatschappelijke ondersteuning)

Jeugdzorg

Gehandicaptenzorg

  • Eenzaamheid (Sociale omgeving | Regiobeeld)
  • Regie over het eigen leven Regie over eigen leven heeft betrekking op de mate waarin iemand het gevoel heeft controle te hebben over veranderingen die plaatsvinden in zijn of haar leven. (Regie over eigen leven heeft betrekking op de mate waarin iemand het gevoel heeft controle te hebben over veranderingen die plaatsvinden in zijn of haar leven.) (Sociale omgeving | Regiobeeld)
  • Inkomensverdeling (Sociale omgeving | Regiobeeld)
  • SES sociaaleconomische status (sociaaleconomische status)-WOA welvaart, opleidingsniveau en recent arbeidsverleden (welvaart, opleidingsniveau en recent arbeidsverleden) per regio (Sociale omgeving | Regiobeeld)
  • Sociaal kapitaal Verwijst naar de sociale netwerken van individuen en al de hulpbronnen die ze via deze netwerken kunnen mobiliseren. (Verwijst naar de sociale netwerken van individuen en al de hulpbronnen die ze via deze netwerken kunnen mobiliseren.) per regio (Sociale omgeving | Regiobeeld)
  • Moeite met rondkomen per regio (Sociale omgeving | Regiobeeld)
  • Schuldenproblematiek per gemeente (Schuldenproblematiek in beeld | CBS)

In het Integraal Zorgakkoord (IZA) worden vijf doelgroepen aangewezen waarvoor de ontwikkelingen in gezondheid en toegankelijkheid van zorg nauwlettend gemonitord dienen te worden. Het Zorginstituut heeft hiervoor, samen met IZA-partijen, een Monitor Doelgroepen IZA opgezet.

Het hoofddoel van de Monitor Doelgroepen IZA is te volgen wat de effecten zijn van alle inspanningen op de gezondheid van mensen en de financiële houdbaarheid van het zorgsysteem op de (middel)lange termijn. In lijn met de keuzes van het IZA (Bijlage L).

Op Regiobeeld.nl zijn voor elk van deze doelgroepen zijn een beperkt aantal indicatoren gekozen die een beeld geven van de kwaliteit en toegankelijkheid van zorg voor die populatie. Hiermee kunnen het Bestuurlijk Overleg IZA en gebruikers in het veld beter sturen op passende zorg ervoor staat en en in de gaten houden of de beweging naar passende zorg op de (middel)lange termijn effect heeft op de kwaliteit en toegankelijkheid van zorg: zie Monitor Doelgroepen IZA.

Voor elke doelgroep zijn er één of twee indicatoren die iets zeggen over de prevalentie en incidentie. Daarnaast heeft elke doelgroep een aantal kwaliteits- en toegankelijkheidsindicatoren gericht op uitkomsten. Indien beschikbaar worden de indicatoren op regioniveau gepresenteerd. Meer informatie over de indicatoren is te vinden in het Plan van Aanpak Monitor Doelgroepen IZA. De monitor is niet statisch, maar kan veranderen wanneer dat relevant is. Daarom is tevens  voor elke doelgroep een werkagenda opgesteld met indicatoren die mogelijk relevant kunnen zijn, maar waar meer tijd voor nodig is om uit te zoeken hoe en of we dit gaan meten.