Op deze pagina vindt u data over de sociale omgeving in de regio van uw keuze. Op basis van verschillende indicatoren krijgt u een beeld van de sociale omgeving en hoe dat in de toekomst zal zijn.

Selecteer hieronder de regio-indeling waarover u informatie wilt. 

De volgende indicatoren staan op deze pagina:

Regio filter

{@sociale-omgeving}

Sociaaleconomische status (SES-WOA)

Deze kaarten tonen per gemeente in Nederland en de geselecteerde regio's de gemiddelde sociaaleconomische status ( SES sociaaleconomische status (sociaaleconomische status)- WOA welvaart, opleidingsniveau en recent arbeidsverleden (welvaart, opleidingsniveau en recent arbeidsverleden)). De SES-WOA score is voor het eerst bepaald door het Centraal Bureau voor de Statistiek ( CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek)) op basis van gegevens over financiële welvaart (W), opleidingsniveau (O) en recent arbeidsverleden (A) van de huishoudens in de betreffende regio's. De gemiddelde SES-WOA-score voor heel Nederland is  ongeveer 0. Een hogere score reflecteert een hogere sociaaleconomische status en dit betekent dat de inwoners welvarender en/of hoger opgeleid en/of langduriger aan het werk zijn. Meer informatie over de SES-WOA score is te vinden op deze website van het CBS.

#ses_nl

{#ses_nl}

#ses

{#ses}

#Wanbetalers ZVW

{#wanbetalers_zvw} {#wanbetalers_zvw_trend}

Wanbetalers Zorgverzekeringswet

Deze twee figuren tonen het aantal wanbetalers in het kader van de Zorgverzekeringswet met een bestuursrechtelijke premie op 31 december. De kaart presenteert per gemeente in de geselecteerde regio's het aantal per 10.000 inwoners. De lijngrafiek geeft de trends door de tijd. De tabellen onder de grafieken geven de absolute aantallen.

Met ingang van 1 juli 2016 is een wetswijziging Zorgverzekeringswet van kracht (verbetering wanbetalersregeling of ‘goede betaler regeling’). Door deze wetswijziging krijgen zorgverzekeraars een ruimere bevoegdheid om personen als wanbetaler af te melden bij het CAK Centraal Administratie Kantoor (Centraal Administratie Kantoor). De gevolgen van deze regeling zijn in de daling van de cijfers terug te zien.

Deze cijfers zijn iets lager dan de landelijke cijfers van het CAK. Dit komt omdat de regiokenmerken van de wanbetalers alleen beschikbaar zijn voor personen opgenomen in het bestuursrechtelijke premieregime (BPR). Een deel van de wanbetalers is niet ingeschreven in de BRP.

#Problematische schulden

{#problematische_schulden} {#problematische_schulden_trend}

Problematische schulden

Deze twee figuren tonen het aantal huishoudens met (instroom in) geregistreerde problematische schulden. De kaart presenteert per gemeente in de geselecteerde regio's het aantal per 10.000 inwoners. De lijngrafiek geeft de trends door de tijd. De tabellen onder de grafieken geven de absolute aantallen.

In het menu boven de kaart kan het totaal van de huishoudens met problematische schulden of het aantal huishoudens met instroom in problematische schulden worden geselecteerd.

Voor instromers kan de lijngrafiek niet worden getoond aangezien deze data pas vanaf 2019 beschikbaar is.

Sociaal kapitaal per regio

Deze twee figuren presenteren het sociaal kapitaal in de geselecteerde regio's als een percentage van de bevolking van 18 jaar en ouder. U kunt boven de kaart een keuze maken voor de weergave van het aandeel mantelzorgers in de bevolking, het percentage dat (ernstige)eenzaamheid ervaart, het percentage dat matig/veel regie over eigen leven heeft en het percentage dat vrijwilligerswerk doet. 

#participatie_kaart

{#participatie_kaart}

#participatie_trend

{#participatie_trend}

#inkomen

{#inkomen}

Inkomensverdeling

De grafiek toont de verdeling van huishoudinkomens in 5 groepen, de zogeheten inkomenskwintielen. Ieder kwintiel bevat op landelijk niveau 20% van alle huishoudens. Het eerste kwintiel betreft de huishoudens met een laag inkomen, terwijl het vijfde kwintiel de hoogste inkomens omvat. Het inkomen is gecorrigeerd voor verschillen in grootte en samenstelling van het huishouden.

Zoals in de grafiek is te zien, zijn voor heel Nederland alle huishoudens dus gelijk verdeeld over de kwintielen, maar per gemeente is de situatie anders verdeeld. Regio's met relatief veel huishoudens met een hoog inkomen hebben bijvoorbeeld een vijfde kwintiel dat hoger is dan 20% en een eerste kwintiel dat juist lager is dan 20%.

Moeite met rondkomen per regio

Deze twee figuren presenteren in de geselecteerde regio's het aantal personen dat moeite heeft met rondkomen, als een percentage van de bevolking van 18 jaar en ouder. Het gaat hierbij om de mensen die aangaven de afgelopen 12 maanden enige of grote moeite te hebben gehad met rondkomen. 

#moeiteRondkomen_kaart

{#moeiteRondkomen_kaart}

#moeiteRondkomen_trend

{#moeiteRondkomen_trend}