Het IZA benoemt dat het aandeel van mensen in de leeftijd van 65+ zal groeien naar 26 procent in 2040, met vanaf het 75ste levensjaar een sterke stijging in zorgkosten. Om de zorg toegankelijk te houden, is een verbetering noodzakelijk voor ouderen met een kwetsbare gezondheid.

Het begrip ‘kwetsbare gezondheid’ is lastig te definiëren. Eenzaamheid en zelfredzaamheid zijn bijvoorbeeld factoren die invloed hebben op iemands kwetsbaarheid maar deze factoren zijn lastig te meten. Hierdoor is het momenteel niet mogelijk informatie over deze aspecten mee te nemen voor de definitie van deze doelgroep. Om de doelgroep te definiëren zal daarom het zorgtredenmodel gebruikt worden van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa Nederlandse Zorgautoriteit (Nederlandse Zorgautoriteit)).

Het zorgtredenmodel wordt gebruikt om groepen ouderen te analyseren op basis van zorggebruik: van lichte zorg naar zwaardere zorgtypes. Indeling gebeurt op basis van de zwaarste zorg, ook wel de hoogste trede genoemd. Niet alle zorgtreden maken deel uit van de monitor; bijvoorbeeld de Wlz Wet langdurige zorg (Wet langdurige zorg) is uitgesloten (zorgtrede 6). De leeftijdsgrens van 65 jaar of ouder zal worden aangehouden om de doelgroep te definiëren.

We delen de beschikbare indicatoren voor deze doelgroep als volgt in: 

Regio filter

{@basisbeeld}

Zorggebruik bij ouderen naar zorgtrede in 2022

Deze grafiek toont het zorggebruik van 65+’ers in 2022 per 10.000 inwoners.

De eerste grafiek geeft het zorggebruik in Nederland weer, uitgesplitst naar drie leeftijdsgroepen en apart voor geslacht en zorgzwaarte. In de tweede grafiek worden het totale zorggebruik voor de geselecteerde zorgtrede weergegeven voor de geselecteerde zorgkantoorregio en Nederland.

Het zorgtredenmodel is gebaseerd op het eerdere model van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) en de Nederlandse Zorgautoriteit.

#ouderen_zorgtreden-nl

{#ouderen_zorgtreden_nl}

#ouderen_zorgtreden

{#ouderen_zorgtreden}

Aantal ouderen die spoedeisende hulp (SEH) bezoeken in 2022

Aantal ouderen die spoedeisende hulp (SEH Spoed Eisende Hulp (Spoed Eisende Hulp)) bezoeken in 2022

Deze grafiek toont het aantal spoedeisende hulp bezoeken van 65+’ers in 2022 per 10.000 inwoners.

De eerste grafiek geeft het aantal bezoeken in Nederland weer, uitgesplitst naar drie leeftijdsgroepen en apart voor geslacht en zorgzwaarte. In de tweede grafiek worden de totale bezoeken voor de geselecteerde zorgtrede weergegeven voor de geselecteerde zorgkantoorregio en Nederland.

#ouderen_seh_nl

{#ouderen_seh_nl}

#ouderen_seh

{#ouderen_seh}

Mantelzorgpotentieel

De grafiek laat de ontwikkeling van het aantal 50- tot 65-jarigen zien per 85-jarig of ouder persoon. Dit wordt het zogenaamde mantelzorgpotentieel of oldest-old support ratio (oosr) genoemd en wordt gebruikt als maat voor hoeveel mensen potentieel in staat zijn informele zorg te bieden aan één 85-plusser. De meeste mantelzorgers zijn tussen de 50 en 65 jaar oud en degenen die mantelzorg nodig hebben zijn veelal 85 jaar of ouder.
De cijfers geven een toekomstprojectie vanaf 2022 op basis van de verwachte demografische ontwikkelingen in de gemeente. Deze projecties zijn beleidsarm.

#mantelzorgPotentieel

{#mantelzorgPotentieel}

Mijn kwaliteit van leven

Mijn kwaliteit van leven

Deze grafiek toont de gemiddelde score die 65+’ers aan hun kwaliteit van leven geven. Er kan een score van 1-10 worden gegeven. De gemiddelde scores worden voor de totale groep weergegeven, en uitgesplitst naar geslacht, leeftijd en opleidingsniveau. Subgroepen waar niet genoeg respondenten in vallen (n<100) worden niet weergegeven. De gegevens komen uit het landelijk vragenlijstonderzoek van Mijnkwaliteitvanleven.nl, en zijn alleen op landelijk niveau beschikbaar.

#IZA_ouderen_MKVL

{#IZA_ouderen_MKVL}

Passende professionele hulp

Deze grafiek toont de gemiddelde score die 65+’ers aan de stelling 'ik krijg professionele hulp die bij mij past' geven. Er kan een score van 1-10 worden gegeven. De gemiddelde scores worden voor de totale groep weergegeven, en uitgesplitst naar geslacht, leeftijd en opleidingsniveau. Subgroepen waar niet genoeg respondenten in vallen (n<100) worden niet weergegeven. De gegevens komen uit het landelijk vragenlijstonderzoek van Mijnkwaliteitvanleven.nl, en zijn alleen op landelijk niveau beschikbaar.

#IZA_ouderen_profhulp

{#IZA_ouderen_profhulp}