Aanbod en gebruik

Dit hoofdstuk biedt inzichten in het aanbod en gebruik van het zorg- en ondersteuningsaanbod dat vanuit de verschillende kaders is georganiseerd. Daarbij zijn meegenomen: de Zorgverzekeringswet (Zvw Zorgverzekeringswet (Zorgverzekeringswet)), de Wet langdurige zorg (Wlz Wet langdurige zorg (Wet langdurige zorg)), de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo Wet maatschappelijke ondersteuning (Wet maatschappelijke ondersteuning)), de Participatiewet (Pw) en de Wet forensische zorg (Wfz).

Het zorg en ondersteuningsaanbod is onderverdeeld in acht functies:

(Vroeg) signalering en preventieZorg en ondersteuning die erop gericht is om psychische problematiek te voorkomen, zo vroeg mogelijk in beeld te krijgen, én het voorkomen dat mensen weer terugvallen.
Inloop- en ontmoetingsfunctieOntmoetingsplaatsen en zelfhulpgroepen voor mensen met psychische klachten, die kunnen bijdragen aan hun zelfregie en herstel.
Netwerkondersteuning door en voor naastenDe vormen van ondersteuning door en voor familie en naasten van mensen met psychische problematiek.
Begeleiding bij dagelijks en maatschappelijk functionerenDe vormen van zorg, ondersteuning en opvang waarbij er geen sprake is van behandeling, maar die gericht zijn op het verbeteren van het maatschappelijk functioneren van mensen met psychische problematiek.
Reguliere ambulante behandelingDe (reguliere) vormen van behandeling die plaatsvinden in de eigen omgeving van mensen met psychische klachten.
Intensieve ambulante behandelingZorg waarbij mensen met psychische problemen in hun eigen omgeving (zeer) intensieve behandeling krijgen, met als doel een klinische opname te voorkomen.
Intensieve klinische behandelingKlinische zorg voor mensen die door acute ernstige psychische klachten in crisis dreigen te raken of dat al zijn.
(Langdurige) klinische behandeling en begeleidingAlle zorg en begeleiding waarbij mensen met psychische klachten voor een langere tijd worden behandeld op een klinische afdeling (exclusief crisisbehandeling) of begeleid in een woonvorm.

Voor  informatie en tips voor interpretatie van de data kunt u terecht op de Kennispagina Psychische Problematiek.