Aanbod en gebruik

 

Het doel van dit hoofdstuk is om inzichten te geven in het aanbod en gebruik van verschillend aanbod dat vanuit verschillende kaders is georganiseerd (Zvw Zorgverzekeringswet (Zorgverzekeringswet), Wlz Wet langdurige zorg (Wet langdurige zorg), Wmo Wet maatschappelijke ondersteuning (Wet maatschappelijke ondersteuning), Pw, etc.).

Selecteer hieronder de regio-indeling waarover u informatie wilt. 

 

Regio filter

{@fysieke-omgeving}

Geestelijke gezondheidszorg

Deze twee figuren tonen het aantal verzekerden dat gebruik maakt van Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ Geestelijke gezondheidszorg (Geestelijke gezondheidszorg)) binnen de basisverzekering (Zvw Zorgverzekeringswet (Zorgverzekeringswet)), ook wel geneeskundige GGZ genoemd en de zorgkosten.

De kaart toont het zorggebruik en de zorgkosten per 10.000 inwoners; de lijngrafiek geeft de trends door de tijd. De tabellen onder de grafieken geven de absolute aantallen. De gevolgde zorgtrajecten zijn onderverdeeld in generalistische basis GGZ, langdurige GGZ (binnen de Zvw) en specialistische GGZ met en zonder verblijf. GGZ totaal geeft het aantal unieke patiënten en hun zorgkosten weer. In het menu boven de kaart kunt u het zorgtraject selecteren en kiezen om patiënten of zorgkosten weer te geven.

#ggz_zvw

{#ggz_zvw} {#ggz_zvw_trend}

Consulten praktijkondersteuner GGZ

Deze twee figuren tonen het aantal verzekerden dat gebruik maakt van de POH-GGZ Geestelijke gezondheidszorg (Geestelijke gezondheidszorg) binnen de basisverzekering (Zorgverzekeringswet (Zvw Zorgverzekeringswet (Zorgverzekeringswet))) en de zorgkosten.

De kaart toont het aantal patiënten met consulten bij de POH-GGZ en de zorgkosten per 10.000 inwoners. De lijngrafiek geeft de trends door de tijd. De tabellen onder de grafieken geven de absolute aantallen.

#haz_sub_trend_ggzpoh

{#haz_pohggz} {#haz_trend_pohggz} {#haz_sub_ggzpoh} {#haz_sub_trend_ggzpoh}

Gemeentelijke bestedingen sociaal domein 2022

Deze visualisaties tonen de gemeentelijke bestedingen, zowel begroting als realisaties in euros.

In het menu erboven kan worden gekozen voor de categorieen Sociaal domein totaal/ Samenkracht en burgerparticipatie/ Wijkteams/ Inkomensregelingen/ Begeleide participatie/ Arbeidsparticipatie/ Maatwerkvoorziening (WMO)/ Maatwerkdienstverlening 18+/ Maatwerkdienstverlening 18-/ Geëscaleerde zorg 18+/ Geëscaleerde zorg 18-.

De totale gemeentelijke bestedingen voor sociaal domein in de regio zijn {sociaal_domein_kaart.openspendingRegioValue}. 

#sociaal_domein_kaart

{#sociaal_domein_kaart} {#sociaal_domein_trend} {#sociaal_domein_subverdeling} {#sociaal_domein_subverdeling_trend}