Langdurige klinische behandeling gaat over alle zorg en begeleiding waarbij mensen met psychische klachten voor een langere tijd worden opgenomen op een klinische afdeling bij een zorgorganisatie of begeleid in een woonvorm. Deze klinische of wooncontext is noodzakelijk in het langdurige herstel of stabilisatie. Crisisbehandeling valt buiten deze functie. Deze zorg wordt geleverd vanuit de Wlz Wet langdurige zorg (Wet langdurige zorg), Zvw Zorgverzekeringswet (Zorgverzekeringswet), Wmo Wet maatschappelijke ondersteuning (Wet maatschappelijke ondersteuning).

Toelichting Regioaanpak Wlz-ggz-w

Vanaf 1 januari 2021 is de Wet langdurige zorg (Wlz) opengesteld voor mensen met een psychische stoornis die voldoen aan de hiervoor geldende zorginhoudelijke toegangscriteria. Dit heeft geresulteerd in een aanhoudend hoge instroom van mensen met een psychische stoornis de Wlz met als gevolg dat de houdbaarheid van de zorg (zowel in personele inzet als financieel) onder druk komt te staan. Gezien de aanhoudende hoge instroom van mensen met een psychische aandoening in de Wlz en de daaruit voortvloeiende uitdagingen ten aanzien van de houdbaarheid van de langdurige zorg, hebben Valente, de Nederlandse ggz, ZN Zorgverzekeraars Nederland (Zorgverzekeraars Nederland), VNG Vereniging van Nederlandse Gemeenten (Vereniging van Nederlandse Gemeenten), MIND en VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) afgesproken zich in te spannen om te komen tot (beter) passende zorg en ondersteuning voor deze doelgroep, en daarmee de instroom in de Wlz aanzienlijk te beperken. Dit is vastgelegd in de Bestuurlijke afspraken Passende zorg en ondersteuning voor mensen met een psychische aandoening en een langdurige, intensieve zorgvraag. De gezamenlijke inzet van deze partijen heeft tot doel om te komen tot passende zorgen ondersteuning voor deze doelgroep, vanuit het daarvoor best passende domein.

De bestuurlijke afspraken vormen het vertrekpunt voor een gezamenlijke aanpak van het vraagstuk. De partijen delen met deze afspraken de ambitie om passende zorg en ondersteuning in het best passende domein te realiseren voor mensen met een psychische aandoening en een langdurige zorgvraag. Dat is zorg en ondersteuning die aansluit bij de zorgbehoefte die mensen hebben en hun perspectief op herstel. De partijen hebben afspraken gemaakt over maatregelen voor de korte- en lange termijn, die onderling samenhangen.

  • Korte termijnmaatregelen:
    • Betere duiding van de toegangscriteria tot de Wlz: het beter duiden van de toegangscriteria tot de Wlz voor de ggz. Het uitgangspunt is dat er bij twijfel geen aanvraag voor de Wlz wordt ingediend.
    • Regioaanpak Wlz-ggz-w: met een regioaanpak gezamenlijk de best passende zorg en ondersteuning voor de doelgroep bepalen op het snijvlak van de Wlz en de Wmo.
    • Langer durende Wmo-beschikkingen: afgeven van langer durende Wmo-beschikkingen voor beschermd wonen en intensieve ambulante begeleiding door gemeenten voor cliënten met een psychische aandoening en een langdurige ondersteuningsbehoefte.
  • Langetermijnmaatregelen: Valente, de Nederlandse ggz, ZN, VNG, MIND en VWS richten zich op een lange termijn aanpak, waaronder onderzoek naar aanpassing van wet- en regelgeving om de instroom te beperken.

Samenwerken aan passende zorg en ondersteuning de regio

De regioaanpak houdt in dat de betrokken partijen in de zorgkantoorregio (zorgkantoor, gemeente, aanbieder) met elkaar in gesprek gaan over de wijze waarop de zorg en ondersteuning aan mensen met een psychische aandoening en een langdurige zorg- en ondersteuningsbehoefte in de regio is georganiseerd, en wat nodig is om de beweging te maken naar (beter) passende zorg en ondersteuning voor deze doelgroep.

Regio filter

{@gezondheid-leefstijl}

Gebruik van zorgzwaartepakketten GGZ

Deze grafiek toont de trend in het gebruik van de zorgzwaartepakketten ( ZZP Zorgzwaartepakket (Zorgzwaartepakket)) voor geestelijke gezondheidszorg ( GGZ Geestelijke gezondheidszorg (Geestelijke gezondheidszorg)) binnen de Wet langdurige zorg ( Wlz Wet langdurige zorg (Wet langdurige zorg)). Het gaat om de ZZP’s van voortgezet verblijf (B) en een restant beschermd wonen (C). Het nieuwere wonen met intensieve begeleiding  (W) is ook beschikbaar via het selectiemenu. De cijfers komen uit de registraties van het CAK Centraal Administratie Kantoor (Centraal Administratie Kantoor). Vanwege beleidswijzigingen ten aanzien van de langdurige GGZ, worden op dit moment geen projecties gepresenteerd; alleen het werkelijke zorggebruik tot en met 2021.

#ggz_wlz

{#ggz_wlz}

Wlz-ggz-wonen indicaties

Vanaf 1 januari 2021 is de Wet langdurige zorg ( Wlz Wet langdurige zorg (Wet langdurige zorg)) opengesteld voor mensen met een psychische stoornis die voldoen aan de hiervoor geldende zorginhoudelijke toegangscriteria: De Wlz wonen is bedoeld voor mensen die vanwege hun psychische stoornis een blijvende behoefte hebben aan 24 uur per dag zorg in de nabijheid of permanent toezicht om ernstig nadeel te voorkomen. Inmiddels is gebleken dat de instroom van ggz-cliënten in de Wlz veel groter is dan vooraf was ingeschat. Instroom vindt onder andere plaats vanuit Wet maatschappelijke ondersteuning ( Wmo Wet maatschappelijke ondersteuning (Wet maatschappelijke ondersteuning)). Partijen in de regio zijn met elkaar in gesprek over wanneer welke langdurige zorg en ondersteuning het meest passend is. Belangrijke indicatoren zijn de instroom en herkomst van het aantal Wlz-ggz-wonen indicaties. Deze indicatoren zullen na de zomer hier beschikbaar komen. Tot die tijd vindt u deze informatie in de Wlz-ggz-wonen regiobeelden op dit dashboard van KPMG Dialogue (indialogue.io).