Het Regiobeeld Psychische Problematiek is live. In de vorm van een monitor wordt informatie uit diverse bronnen gebruikt om regionaal en landelijk een beeld te schetsen van de ontwikkelingen op het gebied van psychische problematiek. Dit versterkt het integraal denken en doen en levert relevante informatie op voor regionale samenwerkingsverbanden en landelijke beleidsmakers.

Het Regiobeeld Psychische Problematiek (RPP) is onderdeel van de overkoepelende website Regiobeeld.nl. Het regiobeeld wordt ontwikkeld door het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu), KPMG en Kenniscentrum Phrenos in opdracht van het ministerie van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) en de VNG Vereniging van Nederlandse Gemeenten (Vereniging van Nederlandse Gemeenten).

Wat biedt het Regiobeeld Psychische Problematiek?

Het Regiobeeld Psychische Problematiek brengt informatie bij elkaar over sociale factoren, regionale context en het gebruik van verschillende vormen van zorg en ondersteuning rondom psychische problematiek. Daarvoor worden diverse bronnen gebruikt, zoals het CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek), Zorginstituut Nederland, Gezondheidsmonitor (GGD Gemeentelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke gezondheidsdienst)'en / CBS / RIVM), Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein en Politiedata. Hierdoor biedt het RPP steeds een actueel beeld voor regionale samenwerkingsverbanden. Zo is het Regiobeeld bijvoorbeeld te gebruiken in het kader van het Integraal Zorgakkoord (IZA) voor het uitwerken en verdiepen van regiobeelden en regioplannen.

Floortje Scheepers (directeur wetenschap van Kenniscentrum Phrenos) : “Om regionaal beleid voor het voorkomen en verminderen van psychische problematiek goed vorm te geven is het belangrijk dat hier integraal naar wordt gekeken. De zwaardere zorg die binnen de ggz wordt geboden is niet los te zien van de schuldenproblematiek en de inzet op vroegsignalering in het sociaal domein. Met het Regiobeeld Psychische Problematiek willen we het hele plaatje geven zodat samenwerkingsverbanden dit kunnen gebruiken om samen goede keuzes te maken”.  


Ondersteuning vanuit het Regiobeeld

Voor het op de juiste manier interpreteren van data is het belangrijk deze aan te vullen met ervaringen vanuit de praktijk. Om dat op een goede manier te doen is een verandertheorie en een gebruikersgids ontwikkeld die het proces om te komen tot onderbouwd beleid ondersteunt. Zo wordt praktijkkennis systematisch geïntegreerd met wetenschappelijke kennis. Ook is er vanuit Regiobeeld ruimte om regionale samenwerkingsverbanden hierbij te ondersteunen. Deze ondersteuning varieert van intensieve procesbegeleiding, workshops voor coördinatoren van regionale samenwerkingsverbanden, webinars en een helpdeskfunctie voor vragen gebruikers. Op de ondersteunende Kennispagina Psychische Problematiek kunt u meer informatie vinden.

De ontwikkeling van het RPP tot nu toe

Het Regiobeeld Psychische Problematiek is aanvankelijk gestart als de monitor Psychische Problematiek, als opvolger van de Landelijke Monitor Ambulantisering en Hervorming Langdurige GGZ Geestelijke gezondheidszorg (Geestelijke gezondheidszorg). Deze Monitor Psychische Problematiek is in 2022-2023 ontwikkeld in opdracht van het ministerie van VWS en de VNG met als doel een verbeterd zicht te krijgen op relevante ontwikkelingen in de ambulantisering van de ggz en het aanbod van passende ondersteuning en zorg voor deze doelgroep. Voorafgaand aan het Regiobeeld Psychische Problematiek deed KPMG een uitgebreid vooronderzoek naar indicatoren om zorg en ondersteuning voor psychische problematiek inzichtelijk te maken. Op basis daarvan hebben KPMG en Kenniscentrum Phrenos de monitor ontwikkeld. Dit is getoetst in focusgroepen en interviews met ervaringsdeskundigen, professionals en beleidsmakers vanuit verschillende domeinen. De uitkomsten hiervan worden samen met wetenschappelijke kennis en de toekomstige ervaringen van gebruikers gebruikt om de RPP door te ontwikkelen. Met de komst van het IZA kwam er breed aandacht voor regiobeelden. In 2024 is deze daarom geïntegreerd in Regiobeeld.nl bij het RIVM.

Wilt u meer weten of heeft u vragen?