Op deze pagina vindt u data over het zorggebruik in de gemeente(n) en regio van uw keuze. Op basis van verschillende indicatoren krijgt u een beeld van hoeveel zorg er gebruikt wordt en hoe groot de zorgvraag in de toekomst zal zijn.

Selecteer hieronder de regio-indeling waarover u informatie wilt. 

De volgende indicatoren staan op deze pagina:

#huisartsConsulten

{#huisartsConsulten}

Huisartsconsulten

De grafiek laat de ontwikkeling van het gebruik van huisartsconsulten zien voor de regio {regio} en Nederland . De grafiek toont een  index met basisjaar 2015 zodat de landelijke, regionale en gemeentelijke cijfers met elkaar kunnen worden vergeleken. Via het menu boven de grafiek kunt u een keuze maken voor de weergave van 'Consult regulier', 'Consult regulier lang', 'Consult telefonisch', 'Consult ANW/HAP'.
De cijfers geven een toekomstprojectie vanaf 2019 op basis van de verwachte demografische ontwikkelingen in de regio. Deze projecties zijn beleidsarm.

#pmz_zvw_trend

{#pmz_zvw_trend}

Paramedische zorg

Deze figuur toont het aantal verzekerden dat gebruik maakt van paramedische zorg binnen de basisverzekering (Zvw). De gevolgde zorgtrajecten zijn onderverdeeld in Fysiotherapie, Oefentherapie Mensendieck/Cesar, Logopedie, Ergotherapie en Dieetbehandeling. Zorg uit de aanvullende verzekering wordt hier niet meegenomen. In het menu boven de grafiek kunt u het zorgtraject selecteren.

De cijfers geven een demografische toekomstprojectie vanaf 2023.

#gli

{#gli}

Gecombineerde leefstijlinterventie (GLI)

Deze kaart toont het aantal deelnemers aan Gecombineerde LeefstijlInterventie (GLI) per 10.000 inwoners. Met de GLI werken volwassenen aan hun leefstijl met onder andere aandacht voor gezonde voeding en bewegen. De GLI wordt sinds 2019 vergoed in de basisverzekering (Zvw). In het menu boven de grafiek kunt u de jaren 2020, 2021 of 2022 selecteren.

Het gemiddelde aantal deelnemers per 10.000 inwoners in de hele regio is {gliRegioValue}.

#msz

{#msz_persoon} {#msz_gebruik}

Medisch specialistische zorg gebruik

De grafieken geven de ontwikkeling weer van het gebruik van tweedelijns zorg in de periode 2017-2040. De bovenste grafiek toont het aantal personen dat gebruik maakt van medisch specialistische zorg (MSZ) en de onderste grafiek toont het aantal bijbehorende DBC Diagnose-behandelcombinatie (Diagnose-behandelcombinatie )'s.

Via het menu boven de grafieken bevinden zich twee opties om de gegevens te filteren op de setting van de afgenomen zorg (dagbehandeling, klinische opname of polikliniekbezoek) en het type zorginstelling UMC Universitair Medisch Centrum (Universitair Medisch Centrum)'s, algemene ziekenhuizen en overige ziekenhuizen incl ZBC’s).

De cijfers geven een toekomstprojectie vanaf 2020 op basis van de verwachte demografische ontwikkelingen in de gemeente. Deze projecties zijn beleidsarm.

Patiëntgroepen in het ziekenhuis

De grafieken tonen het aantal gestarte ziekenhuistrajecten (dbc’s) in de regio {regio} en in Nederland, per hoofdgroep en specifiekere patiëntgroep. De hoofdgroep is een cluster van diagnoses; een patiëntgroep toont trajecten van een specifieke diagnose. Als voorbeeld: patiënten met de diagnose ‘pijn op de borst’ worden getoond bij patiëntgroep ‘pijn op de borst’ en bij hoofdgroep ‘hart/vaatstelsel’. Inwoners kunnen meerdere ziekenhuistrajecten volgen en daarmee in meerdere groepen voorkomen.

De linker grafiek toont het aantal trajecten per hoofdgroep van de regio, vergeleken met Nederland. In de rechter grafiek kunt u de hoofdgroep selecteren in het menu boven de grafiek en worden onderliggende diagnose(s) getoond. Omdat de ziekenhuisbezoeken in 2020 sterk zijn beïnvloed door de Covid-19 pandemie, zijn hier de cijfers van 2019 getoond.

#msz_gebruik_doelgroep

{#msz_gebruik_doelgroep}

#msz_gebruik_subgroep

{#msz_gebruik_subgroep}

#dbcAandoening

{#dbcAandoening}

Veelvoorkomende aandoeningen

De grafiek toont de ontwikkeling in het aantal gedeclareerde  DBC Diagnose-behandelcombinatie (Diagnose-behandelcombinatie )-zorgproducten voor verschillende veelvoorkomende ingrepen in de regio {regio} en Nederland. Via het menu boven de grafiek kunt u een keuze maken tussen de volgende behandelingen: cataractoperatie bij staar, heupoperatie als gevolg van een fractuur, heupoperatie als gevolg van artrose/artritis en een knieoperatie als gevolg van artrose/artritis. De cijfers geven een toekomstprojectie vanaf 2021 op basis van de verwachte demografische ontwikkelingen in de regio. Deze projecties zijn beleidsarm.

#sehIndex

{#sehIndex}

Aantal spoedeisende zorgvragen in het ziekenhuis

Deze grafiek toont de ontwikkeling van het aantal spoedeisende zorgvragen in het ziekenhuis, naar woonplaats van de patiënt. Het betreft het totaal aantal spoedeisende zorgvragen in de gehele medisch specialistische zorg, inclusief in zelfstandig behandelcentra en gespecialiseerde ziekenhuizen. De cijfers zijn exclusief contacten rondom zwangerschap en bevalling. 
De grafiek toont een index met basisjaar 2017. De indexering maakt een vergelijking tussen landelijke en regionale ontwikkelingen mogelijk. De cijfers geven een demografische toekomstprojectie vanaf 2021.

#ggz_zvw

{#ggz_zvw} {#ggz_zvw_trend} {#ggz_zvw_sub}

Geestelijke gezondheidszorg

Deze figuur toont het aantal verzekerden dat gebruik maakt van Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ Geestelijke gezondheidszorg (Geestelijke gezondheidszorg)) binnen de basisverzekering (Zvw), ook wel geneeskundige GGZ genoemd. De gevolgde zorgtrajecten zijn onderverdeeld in generalistische basis GGZ, langdurige GGZ (binnen de Zvw) en specialistische GGZ met en zonder verblijf. GGZ totaal geeft het aantal unieke gebruikers weer. In het menu boven de kaart kunt u het zorgtraject selecteren.

De kaart toont het aantal zorggebruikers per 10.000 inwoners in 2021. De tweede grafiek laat de index zien en in de onderliggende tabel ook het totaal aantal gebruikers. De onderste grafiek visualiseert de subcategorieën: voor basis GGZ betreft dat de onderverdeling kort, middel, intensief, chronisch en onvolledig; voor de specialistische GGZ gaat het om kindertijd, middel gebonden, persoonlijkheid, schizofrenie en overig en voor de langdurige GGZ inclusief en exclusief dagbehandeling, klinische intensieve dagbehandeling en overig. Vanwege te kleine aantallen is deze onderverdeling niet beschikbaar voor langdurige GGZ en door de verschillende subcategorieën ook niet voor totale GGZ.

Sinds 2022 is een nieuw bekostiging voor de geneeskundige GGZ ingegaan: het zorgprestatiemodel. Door deze wijziging, zijn projecties op basis van de oude systematiek niet representatief voor toekomstig zorggebruik.

#zzpGGZ

{#zzpGGZ} 

Gebruik van zorgzwaartepakketten GGZ

Deze grafiek toont de trend in het gebruik van de zorgzwaartepakketten (ZZP Zorgzwaartepakket (Zorgzwaartepakket )) voor geestelijke gezondheidszorg (GGZ Geestelijke gezondheidszorg (Geestelijke gezondheidszorg)) binnen de Wet langdurige zorg (Wlz Wet langdurige zorg (Wet langdurige zorg )). Het gaat om de ZZP’s GGZ-B en een restant GGZ-C. Het nieuwere GGZ-Wonen (GGZ-W) is ook beschikbaar via het selectiemenu. De cijfers komen uit de registraties van het CAK Centraal Administratie Kantoor (Centraal Administratie Kantoor). Vanwege beleidswijzigingen ten aanzien van de langdurige GGZ, worden op dit moment geen projecties gepresenteerd; alleen het werkelijke zorggebruik tot en met 2021.

#epa_kaart

{#epa_kaart} 

Ernstig psychiatrische aandoeningen (EPA)

Binnen de geestelijke gezondheidszorg (GGZ Geestelijke gezondheidszorg (Geestelijke gezondheidszorg)) bestaat een groep patiënten met ernstige psychiatrische aandoeningen (EPA). Deze patiënten hebben vaak een langere periode een psychiatrische stoornis, ondervinden daardoor langdurige beperkingen en hebben meerdere zorgbehoeftes. Deze cijfers op basis van Vektis-gegevens, tonen per gemeente het zorggebruik van de EPA-groep, bekostigd door zorgkantoren en zorgverzekeraars.

#wlz_kaart

{#wlz_kaart}

Cliënten Verpleging en Verzorging per 10.000 inwoners

De kaart laat het aantal cliënten Verpleging en Verzorging in een regio zien per 10.000 inwoners. De cijfers komen uit de CAK Centraal Administratie Kantoor (Centraal Administratie Kantoor)-registratie.

#zzpVV

{#zzpVV}

Gebruik van zorgzwaartepakketten Verpleging en Verzorging

De grafiek geeft de ontwikkeling weer van het gebruik van zorgzwaartepakketten in de sector Verpleging en Verzorging (ZZP Zorgzwaartepakket (Zorgzwaartepakket ) VV) van 2015-2040. Het betreft het aantal personen van 18 jaar en ouder dat op een peildatum gebruik maakt van bijdrageplichtige Wlz Wet langdurige zorg (Wet langdurige zorg )-zorg. De peildatum is steeds de tweede vrijdag van november. Via het menu boven de grafiek kunt u een keuze maken voor de weergave van Zorgzwaartepakket (ZZP) VV 4 tot en met 10.  

Aantallen zijn afgerond naar tientallen. Als binnen een regio te weinig patiënten met een ZZP VV zijn, wordt de betreffende grafiek niet getoond vanwege het onthullingsrisico. 

#wijkverpleging

{#wijkverpleging}

Aantal cliënten wijkverpleging

De grafiek toont de ontwikkeling  van het aantal cliënten dat in een jaar gebruik maakt van wijkverpleging via de Zorgverzekeringswet. Het betreft zowel zorg in natura als zorg bekostigd uit een persoonsgebonden budget. Kijk voor meer informatie op deze pagina.

#wmo

{#wmo_nieuw}

Aantal Wmo-cliënten

Deze grafiek toont de ontwikkeling van het aantal Wmo Wet maatschappelijke ondersteuning (Wet maatschappelijke ondersteuning )-cliënten. Het betreft het aantal personen dat in het verslagjaar tenminste één maatwerkarrangement heeft gehad binnen de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De cijfers zijn uit te splitsen naar type maatwerkarrangement. Er zijn alleen cijfers beschikbaar voor gemeenten die deze aangeleverd hebben en toestemming hebben gegeven voor publicatie in het kader van de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein (GMSD). Hierdoor zijn er geen regionale of nationale totalen beschikbaar.

 

#kraamzorg

{#kraamzorg_kaart} {#kraamzorg_trend}

Kraamzorg

Deze twee figuren tonen het gebruik van kraamzorg. De kaart bevat per gemeente in de regio {regio} het percentage levend geboren kinderen waarbij de moeder kraamzorg heeft ontvangen na de geboorte in het geboortejaar t.o.v. het totaal aantal levend geboren kinderen geboren na een zwangerschapsduur van 24 weken of meer. De lijngrafiek toont de ontwikkeling van het aantal kinderen waarvan de moeder een declaratie voor kraamzorg heeft na de geboorte binnen de regio {regio} en Nederland.

De cijfers zijn gebaseerd op de Vektis declaraties en het aantal levendgeborenen in CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek).

#jeugdzorg

{#jeugdzorg}

Jeugdzorg

Deze grafiek toont het aantal jongeren met jeugdzorg in natura en het aantal trajecten waarin de jeugdzorg is verleend, naar regio. Jeugdzorg bestaat uit jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering. Voor het toewijzen van patiënten aan een regio wordt uitgegaan van de gemeente die verantwoordelijk is volgens het woonplaatsbeginsel jeugd. Via het menu boven de grafieken kunt u een keuze maken voor de weergave van jeugdhulp met verblijf, jeugdhulp zonder verblijf,  totaal jeugdhulp in natura, jeugdbescherming en jeugdreclassering. Ook kunt u kiezen tussen het aantal unieke jongeren met jeugdzorg en het aantal trajecten.
Met ingang van 2021 is er een forse toename van jeugdhulpaanbieders, die jeugdhulptrajecten rapporteren. Hierdoor zijn de cijfers voor het jaar 2021 niet goed te vergelijken met de cijfers over t/m 2020. Ook over de eerdere jaren (2015 t/m 2020) is de trend niet volledig veroorzaakt door groei in het aantal jeugdhulptrajecten maar ook door bijvoorbeeld betere aanlevering van gemeenten en een verandering in de berekenwijze. Zie de Onderzoeksbeschrijving beleidsinformatie jeugd voor meer informatie over de volgtijdelijke vergelijkbaarheid.
De cijfers geven een demografische toekomstprojectie vanaf 2021.

#zzpGHZ

{#zzpGHZ} 

Gebruik van zorgzwaartepakketten Gehandicaptenzorg

De grafiek geeft de ontwikkeling weer van het gebruik van zorgzwaartepakketten in de sector Gehandicaptenzorg (ZZP Zorgzwaartepakket (Zorgzwaartepakket ) GHZ) van 2015-2040. Het betreft het aantal personen van 18 jaar en ouder dat op een peildatum gebruik maakt van bijdrageplichtige Wlz Wet langdurige zorg (Wet langdurige zorg )-zorg. De peildatum is steeds de tweede vrijdag van november.   

Aantallen zijn afgerond naar tientallen. Als binnen een regio te weinig patiënten met een ZZP GHZ zijn, wordt de betreffende grafiek niet getoond vanwege het onthullingsrisico.