Criteria regiobeelden en regioplannen

In het Integraal Zorgakkoord (IZA) is afgesproken dat regionale partijen een regiobeeld opstellen en/of actualiseren. Hiermee kunnen zij plannen voor de regio maken. Er zijn criteria voor regiobeelden opgesteld. De marktleider zorgverzekeraar en de aangewezen gemeente nemen het initiatief om tot een (geactualiseerd) regiobeeld te komen.

Beschikbare data per regio

Om regio’s op weg te helpen bij het opstellen of actualiseren, kunnen zij gebruikmaken van onderstaande databronnen. Hiermee kunnen regio’s eenvoudig de beschikbare feiten en cijfers verzamelen.
Met deze informatie kan een zogenoemd basisbeeld gemaakt worden. Dit basisbeeld kan naar eigen inzicht en op basis van de vastgestelde criteria verder aangevuld worden tot een compleet regiobeeld.

  • Selecteer hieronder uw regio.
  • Wanneer u op een link klikt, krijgt u de situatie in uw regio gepresenteerd.

Voor acute zorg worden ROAZ Regionaal Overleg Acute Zorgketen (Regionaal Overleg Acute Zorgketen)-beelden opgesteld. Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) faciliteert de ROAZ-regio's met de aanlevering van openbare  databestanden deels van het RIVM zelf, en deels van andere partijen, zoals de NZa Nederlandse Zorgautoriteit (Nederlandse Zorgautoriteit) en het Capaciteitsorgaan. Deze zijn te vinden op RIVMdata

Let op: Niet alle data staat op regiobeeld.nl. Per categorie treft u een verwijzing naar de juiste bron. Deze bronnen voorzien u niet direct van de juiste informatie uit uw regio.
Onderstaande informatie wordt op korte termijn verder aangevuld.

Regio filter

{@basisbeeld}

Orientation map

{#orientation_map}

Algemeen

Basiszorg

Medisch specialistische zorg

Acute zorg*

             * Voor acute zorg worden ROAZ Regionaal Overleg Acute Zorgketen (Regionaal Overleg Acute Zorgketen) -beelden opgesteld. Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) faciliteert de ROAZ-regio's met de aanlevering van openbare  databestanden deels van het RIVM zelf, en deels van andere partijen, zoals de NZa Nederlandse Zorgautoriteit (Nederlandse Zorgautoriteit) en het Capaciteitsorgaan. Het gaat om indicatoren zoals patiëntenstromen, responstijden van ambulances en arbeidsmarktcijfers acute zorg. Deze databestanden staan sinds maart 2023 openbaar gepubliceerd op: RIVMdata.

Medicijngebruik

Geestelijke Gezondheidszorg

Verpleeg- en verzorgingstehuizen en thuiszorg

Wmo Wet maatschappelijke ondersteuning (Wet maatschappelijke ondersteuning)

Jeugdzorg

Gehandicaptenzorg

  • Eenzaamheid (Sociale omgeving | Regiobeeld)
  • Regie over het eigen leven Regie over eigen leven heeft betrekking op de mate waarin iemand het gevoel heeft controle te hebben over veranderingen die plaatsvinden in zijn of haar leven. (Regie over eigen leven heeft betrekking op de mate waarin iemand het gevoel heeft controle te hebben over veranderingen die plaatsvinden in zijn of haar leven.) (Sociale omgeving | Regiobeeld)
  • Inkomensverdeling (Sociale omgeving | Regiobeeld)
  • SES sociaaleconomische status (sociaaleconomische status)-WOA welvaart, opleidingsniveau en recent arbeidsverleden (welvaart, opleidingsniveau en recent arbeidsverleden) per regio (Sociale omgeving | Regiobeeld)
  • Sociaal kapitaal Verwijst naar de sociale netwerken van individuen en al de hulpbronnen die ze via deze netwerken kunnen mobiliseren. (Verwijst naar de sociale netwerken van individuen en al de hulpbronnen die ze via deze netwerken kunnen mobiliseren.) per regio (Sociale omgeving | Regiobeeld)
  • Moeite met rondkomen per regio (Sociale omgeving | Regiobeeld)
  • Schuldenproblematiek per gemeente (Schuldenproblematiek in beeld | CBS)

In het IZA is afgesproken dat enkele doelgroepen zullen worden gemonitord. Momenteel wordt deze monitor nog vormgegeven en uitgevoerd. Specifieke data daaruit is daarom helaas nog niet beschikbaar. De verwachting is dat deze monitor pas na de zomer van 2023 – dus nadat de regiobeelden opgeleverd moeten worden - beschikbaar zal zijn. Zodra de monitor beschikbaar is, wordt hier een verwijzing opgenomen.